Η νομική υπόσταση του θέματος της πώλησης της Οξιάς

Αγορά της Οξιάς από τον Εμίρη του Κατάρ

Αγορά της Οξιάς από τον Εμίρη του Κατάρ

Οι κύριοι της κεντρικής διοίκησης των Αθηνών δεν έχουν κανένα δικαίωμα (ΠΩΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ κλπ) επί ολοκλήρου της Ιόνιας Επικράτειας. Αποτελεί Ιδιωτική περιουσία και ό,τι δεν ανήκει σε ιδιώτη, καλουμένη επιχώριος περιουσία ανήκει τώρα στο Δήμο ή την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επιπρόσθετα ούτε με χρησικτησία δεν δύναται ν’ αποκτήσει δικαιώματα κυριότητας το Δημόσιο, γιατί για να καταστεί ακίνητο αδέσποτο δεν αρκεί η μη καλλιέργεια αυτού ως ο «περί γαιών νόμος» προέβλεπε, αλλά μετά τον Νόμο του 1856, που ίσχυσε από την Ένωση της Επτανήσου 1864, απαιτείται να συνυπάρχει η εγκατάλειψη της νομής του ακινήτου με την δήλωση βουλήσεως του εγκαταλείποντα ιδιοκτήτη περί παραιτήσεώς του από την κυριότητα, γενόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβαλλόμενο σε μεταγραφή (άρθρα 972 ΑΚ και 2 Α.Ν. 1539/1938.

Στην Ζάκυνθο το 1462,στην Κεφαλληνία το 1500 και στην Λευκάδα το 1684 και διήρκεσε μέχρι το έτος 1797, διαδέχθηκε η συσταθείσα με την συνθήκη της Κων/πόλεως, του έτους 1800 «Επτάνησος Πολιτεία» και με την συνθήκη των Παρισίων του έτους 1815 το αναγνωρισθέν μετέπειτα ανεξάρτητο Κράτος, με το όνομα «Ηνωμένα Κράτη Ιονίων Νήσων», διεπόμενο από το Σύνταγμα του έτους 1817 (Μαιϊτλαντ).

Από τις παραπάνω συνθήκες, την Ξ’ Πράξη της Ζ’ Ιονίου Γερουσίας της 30-7-1834, την 10η πράξη της Η’ Ιονίου Γερουσίας της 26-5-1845 και το άρθρο 24 Κανονισμού διαχειρίσεως Ιονίου περιουσίας καταφαίνεται, ότι δημόσια κτήματα και συνεπώς δημόσια περιουσία γαιών υδάτων δασών κλπ ως ιδιοκτησία του Κράτους δεν υπήρχανε στην Επτάνησο, αλλά μόνον περιουσία καθεμίας νήσου ανήκουσα στην εγχώρια τοπική κυβέρνηση, καλουμένη επιχώριος περιουσία, γι’ αυτό ουδεμία ειδική νομοθεσία υφίσταται περί ρυθμίσεως των δασών και δασικών εκτάσεων της Επτανήσου εις την «Επτάνησο Πολιτεία» ή τα «Ηνωμένα Κράτη Ιονίων Νήσων», ούτε μνεία περί περιουσίας του κράτους γίνεται στις άνω συνθήκες ιδρύσεως της Επτανήσου Πολιτείας και του Ιονίου Κράτους, ώστε να υπάρχει διαδοχή σ’ αυτήν από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την Ένωση των Επτανήσων με το Ελληνικό Κράτος το έτος 1864.

Χαρακτηριστικά καταθέτω την τελευταία προσπάθεια της κεντρικής διοίκησης των Αθηνών να βάλει στο χέρι το ιδιοκτητο καθεστώς των επτανήσων όταν στην από 26-2-1991 έφεση (αρ. κατ. 10/1-3-91) του Ελληνικού Δημοσίου κατά της άνω αρ. 34/1990 απόφασης απέρριψε η αρ. 1098/1992 απόφαση του Εφετείου Πατρών. Το Δημόσιο άσκησε στην συνέχεια την αρ. 166/2-12-1992 αίτηση αναιρέσεως, από την οποία όμως παραιτήθηκε με τα αρ. 3857/14-9-1993 Πρακτικά του Δικαστικού Γραφείου Πατρών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για να μην ταπεινωθεί και πάλιν, γιατί στο μεταξύ εκδόθηκε και η αρ. 340/1985 απόφαση του Αρείου Πάγου (ΝοΒ 34-76) που αναγνωρίζει το υπέρ των ιδιωτών τεκμήριο στα Ιόνια Νησιά».

«Η Οξειά, μετά το κάψιμο του Libro d’ Oro στη πλατεία Ελευθερίας (Καμπάνας) στο Αργοστόλι περιήλθε στα χέρια οικογενειών βοσκών για βοσκοτόπια σε αιγοπρόβατα. Με την πάροδο των χρόνων απέμεινε σε μια οικογένεια, οι απόγονοι των οποίων έγιναν μετανάστες στην Αυστραλία και οι οποίοι ως μέχρι χθές ιδιοκτήτες αυτής της έκτασης αποφάσισαν να πουλήσουν…ίσως μυρίστηκαν νωρίτερα το φόρο για αγρούς και βοσκοτόπια….»

Συνβόλαιον ΟΞΑΣ

1846. Χιλίους οκτακοσίους σαράντα έξι Ιουνίου 25 είκοσι-πέντε 25 και 6 Ιουλίου Ε.Ν. Ιθάκης Χώρα ημέρα Τρίτη και εις τας 10 ώρας προ του μεσημερίου επαρησιάσθησαν εις το Νοταριάτο μου από το ένα μέρος ο κύριος Θεοχάρης Δενδρινός του κυρ. Σπυρίδωνος κάτοικος εις το Περαχώριον και ως επίτροπος του πατρός του κυρ. Σπυρίδωνος Δενδρινού πτέ Ιωάννη με επιτροπικήν Νοταριάλ πράξις Κυρίου Παναγιώτου Τρούπου Νοταρίου του Περαχωρίου γενομένη τας 25 εικοσιτέσσερας Μαρτίου, 5 πέντε Απριλίου τρέχοντος έτους αριθμός 120 και από το άλλο ο κύριος Ιωάννης Βλάχος πτέ Αντωνίου κάτοικος εδώ εις την Χώραν αμφότεροι καλά γνωστοί μου τα οποία μέρη εκθέτουν τα ακόλουθα:

Έχοντας ο άνω μελετημένος κύριος Σπυρίδων Δενδρινός πατήρ του ενεφάνει στου κυρ. Θεοχάρη ως ιδιοκτήται του το ολόκληρον νησίον της ΟΞΑΣ και κατά την εξουσίαν όπου του δίδει ο πατήρ του κυρ. Θεοχάρη με την άνω μελετημένην επιτροπικήν να ημπορεί το αυτό νησίον ναν το διευθύνει ως παχτοτής ως βούλεται. Εσυμφωνήθη με τον άνωθεν Βλάχο και από την σήμερον και όρων ταύτης του πάχτονος του αυτού Βλάχου τα δύο τρίτα του αυτού νησίου μένοντας το άλλο τρίτο δια τον κύρ. Δενδρινόν με συμφωνίαν να δίδει ο Βλάχος του Δενδρινού διά πάχτο επάνω εις τον χρόνο δια τα δύο τρίτα του νησιού γέννημα από εκείνο όπου γίνει εις το αυτό νησί της καλυτέρας ποιότητος κιλά δεκατέσσερα Νο.14 περί εξήκοντα Νο.60 λίτρες το βατζέλι τυρί σφίνα λίτρες εβδομήντα Νο 70 μαλλιά πρόβεια καλής ποιότητας λίτρες σαράντα Νο 40 προβιζαστάρια τέσσερα Νο 4 κατζίκια εις τάλαρα δίστηλα τριάντα τρία και ένα τρίτο Νο. ταλ. 33 και 1/3.

Τα μεν τάλαρα θέλει τα δώσει εις δύο δόσεις τα ήμισα εις έξι μήνας από την σήμερον και τα άλλα ήμισα εις τον χρόνον επάνω, το μεν γέννημα, τυρί, μαλλιά και προβιζαστάρια θέλει τα δώσει εις τον καιρόν όπου τελειώσει ο χρόνος εξόν τα κατζίκια θέλει τα δώσει πρωτύτερα ήγουν τη Λαμπρή χωρίς να διαιρείται το αυτό νησί αλλά τα τρία μερίδια θέλει είναι ενωμένα όπου το εν τρίτον θέλει είναι διπλό μεριασμόν του ιδιοκτήτου Δενδρινού χωρίς να ημπορεί ο παχτοτής Βλάχος να κόβει ξύλα εις τας …… δέντρων ούτε να ημπορούν να ρίχνουν φωτιά επάνω εις το αυτό νησί μην ημπορόντας ο Βλάχος σαν έχει περισσότερα γρίμικα απάνω εις το αυτό νησί από δέκα κεφάλια αρσενικά και ετούτα έως την περίοδον της μεγάλης απόκριες και εκείθενε και εάν δεν θέλει έχει πλέον από τα αυτά ζώα επάνω εις το αυτό νησί με υπόσχεσην του Βλάχου ό,τι ζημίαν ήθελε προξενήσουν τα αυτά γρίμικα εις τέτοιες σπαρτι(ές;) να αποκρίνεται εις κάθε ζημίαν ως απερασμένος όπου είναι ο χρόνος θέλει μένει ελεύθερον το αυτό νησί δια τον κύρ. Δενδρινόν.

Επειδή με επαρεκάλεσαν και έγραψα ενώπιον των οποίων και γνωστών μου μαρτύρων κυρ. Κωνσταντίνου Δρακούλη του Ιακώβου και Γερασίμου Δεδομένικου πτε Γεωργίου κάτοικοι εδώ εις την Χώραν εγγράφως να έχουν συγνώμην κατά τον Νόμον και αφού ανέγνωσα το παρόν υπογράφεται παρά του κυρ. Θεοχάρη ο δε Βλάχος λέγει ότι δεν ηξέρει να γράψει υπό μαρτυρίας

Θεοχάρης Δενδρινός βεβαιώνω

Κωσταντίνος Ιακ. Δρακούλης μαρτυρώ

Γεράσιμος Δεδομένικος μαρτυρώ

Ποιος θα υπογράψει για την πώληση;;; ο Περιφερειαρχης, ο Δήμαρχος Ιθάκης;;; ή οι απόγονοι των γιδοβοσκών μόνο;;; ξέρει κανείς;;; πως θα το μπλοκάρουμε……λένε ότι οι τελικές υπογραφές είναι για την άλλη εβδομάδα…..

email