Η Αστυνομία ζητάει 160 άτομα με πτυχίο

Ελληνική Αστυνομία

Ελληνική Αστυνομία

Στην πρόσληψη 160 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου αναμένεται να προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία, καθώς το ΑΣΕΠ έδωσε την έγκρισή του σε σχετικό αίτημα του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Η προκήρυξη που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες αφορά 50 Ψυχολόγους, 50 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 60 Μεταφραστές – Διερμηνείς (για τις γλώσσες Αραβική, Γεωργιανή, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Σουαχίλι,Κινέζικη, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί και Ισπανικά).

Τα συγκεκριμένα άτομα θα απορροφηθούν για την κάλυψη θέσεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ψυχολόγοι που θα προσληφθούν καλούνται να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας και κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αναμένεται η έκδοσή τους στις χώρες προέλευσής τους. Οι κοινωνική λειτουργοί θα παρέχουν κοινωνική φροντίδα στην παραπάνω κατηγορία μεταναστών, ενώ οι μεταφραστές – διερμηνείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφράζουν τα βασικά σημεία αποφάσεων απέλαση. Καθήκον τους επίσης, θα είναι η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης – ταυτοποίησης αυτών.

Τι προσόντα θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ψυχολόγοι:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κονωνικοί λειτουργοί:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ) ή (ΤΕ).

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους..

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μεταφραστές – διερμηνείς:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σχολών της αλλοδαπής

β) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους στη μετάφραση μιας εκ των γλωσσών Αραβική, Γεωργιανή, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Σουαχίλι, Κινέζικη, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί και Ισπανικά )

Η καλή ή πολύ καλή γνώση των παραπάνω γλωσσών θα αποδειχθεί μετά από συνέντευξη ενώπιον ειδικά καταρτισμένης επιτροπής.

Πηγή άρθρου: news.gr