Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών: Έναρξη προεκλογικής περιόδου

Εκλογές

Εκλογές

Με το παρόν δελτίο ενημερώνονται όλα τα πρόσωπα και οι συνδυασμοί που προτίθενται να συμμετάσχουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 18 Μαΐου 2014, για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου όσον αφορά κυρίως στις εκλογικές δαπάνες.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων προσώπων και συνδυασμών ενόψει των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α 38/9-8-2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο¬τικές εκλογές».

Κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 3870/2010, η προεκλογική περίοδος όσον αφορά την εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου άρχεται από τις 18 Ιανουαρίου 2014, ήτοι τέσσερις μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Ν. 3870/2010, Άρθρο 1, Παρ. 6. «Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι το τετράμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.»

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

email