Έγγραφο του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη μεταφορά της διοίκησης στην Κεφαλλονιά

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Όπως είναι γνωστό, το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, έχει σημειώσει μόλις εννέα χρόνια λειτουργίας από την σύσταση του με το Π.Δ 195/2003 (ΦΕΚ/156/20-6-2003). Επομένως, χαρακτηρίζεται ως νεοϊδρυθέν και αποτελείται από οκτώ μη αυτοδύναμα Τμήματα, δεδομένου ότι έως και σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την στελέχωσή του με μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ειδικότερα, όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος 195/2003 (ΦΕΚ Α 156), ..μέχρι την έναρξη της κατά το άρθρο 5 του Ν. 1404/1983 αυτοδύναμης λειτουργίας του, η διοίκηση και η διαχείριση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ασκείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.).

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ορίσθηκε δυνάμει της με αριθμ. 33617/Ε5/23- 03-2010 ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπο>ς τροποποιήθηκε με την αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11 τ.ΤΕΘ) υπουργική απόφαση. Τα περισσότερα από τα εννέα μέλη υπηρετούν ως μέλη Ε.Π. σε ΑΕΙ τα οποία λειτουργούν οτην Αττική και ως εκ τούτου οι διδακτικές τους υποχρεώσεις εμποδίζουν την συχνή μετακίνησή τους στα νησιά του Ιονίου, πρακτική η οποία θα επιβάρυνε δυσανάλογα τον ετήσιο προϋπολογισμ ό.

Περαιτέρω, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχει αναλάβει στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Ερευνητικών Προγραμμάτων, τα οποία συντελούν στην ουσιαστική εκπαιδευτική και ερευνητική ανάπτυξη του Ιδρύματος. Παράλληλα, πραγματοποιούνται σημαντικές διοικητικές λειτουργίες, στα πλαίσια της καθημερινής επαφής με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Οικονομικών, Εσωτερικών, διάφορους φορείς καθώς και κεντρικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Παν/μια , ΤΕΙ) που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα.

Οι απαραίτητες εργασίες κρίνονται ως νευραλγικής σημασίας για την καταστατική λειτουργία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να εκτελεσθούν στις Υπηρεσίες της Κεντρικής στο Αργοστόλι. Για τους ίδιους Λόγους, ένας μεγάλος αριθμός εξωτερικών συνεργατών ιατος καθιστά απαραίτητη την άμεση πρόσβαση και συνεργασία τους με τη Διοίκηση και □εσίες του Ιδρύματος.

Με το πρίσμα των ανωτέρω, είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση και του Γραφείου της ; ως συμπληρωματική και απαραίτητη υπηρεσία του Ιδρύματος παράλληλα με την Κεντρική ηση στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς. Όπως ήδη έχουμε αναπτύξει ειδικώς και στο με αριθμό πρωτ. 1606/04-05-2011 έγγραφο μας με θέμα την προκήρυξη μίσθωσης γραφείου Αθηνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μετά από τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζει τη Διοικούσα Επιτροπή στην Αθήνα στις 22-06-2011, το Υπουργείο είχε γνωστοποιήσει στο Ιδρυμα ότι λόγω οικονομικών περιορισμών αδυνατούσε να συνεχίσει τη μίσθωση. Η Δ.Ε. του Ιδρύματος προχώρησε σε προκήρυξη μίσθωσης γραφείου και αποφασίστηκε η ένταξη της δαπάνης για τη μίσθωση κτιρίου στην Αθήνα, σε ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

Ακολούθως υπογράφηκε η από 01-08-2011 σύμβαση μίσθωσης κτιρίου, διάρκειας τριών ετών με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 4.850 ευρώ έναντι του μηνιαίου μισθώματος των 14.000 ευρώ με το οποίο επιβαρυνόταν ο προϋπολογισμός του Υπουργείου δυνάμει του προηγούμενου μισθωτηρίου. Η δαπάνη αυτή αντιπροσωπεύει μηδαμινό ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

Ήδη, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων επιδιώκει συμφωνία για τη μείωση του ποσού του μηνιαίου μισθώματος, ώστε το ετήσιο κόστος της μίσθωσης να μειωθεί περαιτέρω όπως προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/τ.Α/27-09-12).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το προσωπικό το οποίο απασχολείται στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής στην Αθήνα είναι έκτακτοι εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από τα προγράμματα ΕΣΠΑ (εκτός τριών υπαλλήλων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team