Υπουργική Απόφαση για την συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Σας κάνουμε γνωστό, ότι στο ΦΕΚ(Β΄2310/28-08-2014) εκδόθηκε η με αριθ. 9497/104760/20-08-2014 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι επιστήμονες, που μπορούν να εκδώσουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, πρέπει να έχουν πτυχίο γεωπόνου ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντιστοίχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι επιστήμονες υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας σχετική Αίτηση για ένταξη στο «Μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων» επισυνάπτοντας αντίγραφο του τίτλου σπουδών που κατέχουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 (Α΄75) στην οποία αναφέρουν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και την υποχρέωσή τους να εκδίδουν συνταγές εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις.

Η υποχρέωση έκδοσης συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου ισχύει ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση δημιουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email