Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις

Πανελλαδικές εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται  από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων , είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης κατά περίπτωση είναι :

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)  που υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.

β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ  και που υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) οι μαθητές  της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και που υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.

δ) οι απόφοιτοι– κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄)  υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:

οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)  υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

στ) όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα    10- 25 Φεβρουαρίου υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), οφείλουν να  αποκτήσουν  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων και  σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα από το ΥΠΑΙΘ. Στη συνέχεια θα μπορέσουν να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση για Πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν τελικά Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, εάν το επιθυμούν.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους:

  1. Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013 (με τα ΓΕΛ ή με τα ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι από τους υποψηφίους για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, σε Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για Αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υποβάλουν στις Σχολές αυτές ανάλογη αίτηση με δικαιολογητικά και να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
  2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Αντίθετα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ, δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις περσινές τους επιδόσεις. Αν το 2013 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ.
  3. Οι Αστυνομικές Σχολές φέτος δεν θα δεχτούν υποψηφίους ΙΔΙΩΤΕΣ, αλλά μόνο ήδη υπηρετούντες Αστυνομικούς.
  4. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας από φέτος δεν θα εξετάζονται πλέον στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΤΟΥ 5%

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ  & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  Ή  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Για οποιαδή-ποτε περαι- τέρω απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνή-σετε μαζί μας ή  να μας

επισκεφθείτε:

ΚΕ.ΣΥ.Π.

Αργοστολίου

Μίνωος 3 (στενό ΔΕΗ)

Τηλέφωνο:

26710 26374 Email: kesypkef [at] sch [dot] gr

Δευτέρα – Παρασκευή:  08.30–15.00

Απογεύματα: κατόπιν  ραντεβού

Σύμβουλοι ΣΕΠ:

Δ. Ζαβιτσιάνος

Π. Κοκκινάκης

1. Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ:

Α. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΄Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕ.Λ  Ή  ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Β ΄) ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ . Με την Αίτηση-Δήλωση οι υποψήφιοι αυτοί δηλώνουν:

Β. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ  Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ΄) ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**[ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ]

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 -25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ:

α. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 5%  που θα έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης (ότι δηλαδή η πάθηση τους εντάσσεται  στις  παθήσεις της κατηγορίας αυτής) έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν  την Αίτηση-Δήλωση, αν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις , 20 μέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Υποβολή δικαιολογητικών για διαπίστωση: Αναμένεται η σχετική εγκύκλιος  (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου)

β. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  67% έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη του β ΄ τετραμήνου.

2. Αν δηλώσει ο υποψήφιος ότι θα εξεταστεί στο μάθημα “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ” (προϋπόθεση να το έχει επιλέξει και διδαχθεί), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το 2ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας είναι το μάθημα “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ”.

3. Η βαθμολογία που θα επιτύχει στο μάθημα “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ” ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ (ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ 5ο), αφού διαμορφώνει μαζί  με τα υπόλοιπα 6 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.

4. Η επιλογή του 2ου πανελλαδικώς εξεταζομένου μαθήματος Γενικής Παιδείας ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ (βλ. το σχετικό Πίνακα στη σελίδα 3  του Ενημερωτικού Φυλλαδίου του ΚΕ.ΣΥ.Π για μαθητές  της Γ ΄ Λυκείου- Νοέμβριος 2013)

5. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Αν δεν είναι ο μαθητής σίγουρος ότι θα δηλώσει στο Μηχανογραφικό του τμήματα που απαιτούν Ειδικό/ά  Μαθημα/τα  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ, όταν θα δίνει τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αν θα τα εξεταστεί ή όχι. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Το αντίστροφο δεν ισχύει: Δηλαδή, αν δεν τα δηλώσει τώρα, δεν θα μπορεί να τα εξεταστεί πανελλαδικά τον Ιούνιο.

6. Οι επιτυχόντες ιδιώτες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας θα εισαχθούν στις Σχολές το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016.

7. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΤΙΣ Α.Ε.Ν: Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμασίες ή/και υγειονομικές εξετάσεις & θα πρέπει να υποβληθεί ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΄Η ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

8.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.: Απαιτείται συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες

9. Οι υποψήφιοι μαθητές ή απόφοιτοι με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2014!

10. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ: Στο ίδιο διάστημα (10-25 Φεβρουαρίου 2014) όσοι τελειόφοιτοι επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και να λάβουν το Απολυτήριο τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Ενδοσχολικό Απολυτήριο.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ!!

email