Αναλυτικά η φορολογία του εισοδήματος των ακινήτων

Φορολογία ακινήτων

Φορολογία ακινήτων

Η φορολογία του εισοδήματος των ακινήτων το οικονομικό έτος 2013 θα γίνει με τις ίδιες διατάξεις που εφαρμόστηκαν και το προηγούμενο οικονομικό έτος

Η φορολογία του εισοδήματος των ακινήτων το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα χρήσης 2012) θα γίνει με τις ίδιες διατάξεις που εφαρμόστηκαν και το προηγούμενο οικονομικό έτος (αρ. 9, ΚΦΕ).

Αρα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου, από όποια πηγή και αν προέρχονται (μισθοί, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.), και θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος την οποία απεικονίζει ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Πίνακας

Η φορολογία του εισοδήματος των ακινήτων το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα χρήσης 2013) θα γίνει βάσει της κλίμακας εισοδήματος (αρ. 9, ΚΦΕ) την οποία απεικονίζει ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Πίνακας

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ο συντελεστής αυξάνεται σε 3%, εφ’ όσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

* Το κόστος απόκτησης ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε μετά τις 17.12.2010 και μέχρι 31.12.2013 δεν αποτελεί «πόθεν έσχες» για τους φορολογουμένους (Πολ. 1165/2011). Αρα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί «πόθεν έσχες» για: α) την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λπ.), β) την ανέγερση οικοδομών, γ) τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση όλων των ακινήτων, δ) την κατασκευή πισίνας.

* Μισθώματα ακινήτων που αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο επιτρέπεται να εκχωρηθούν στο ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να μη συνυπολογισθούν στο συνολικό καθαρό εισόδημα που θα υπαχθεί σε φορολογία.

Η εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της ΔΟΥ μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο (Πολ. 1096/2001). Μαζί με τη δήλωση εκχώρησης παραδίδονται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης δεν είναι δυνατή. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα εκχωρούμενα μισθώματα ακινήτου επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπάρχουν, κατά περίπτωση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.
  • Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.
  •  Η αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη καταβολής μισθωμάτων.
  • Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

Επίσης, δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης.

* Επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας ο οποίος επιβάλλεται σε μεταβιβάσεις ακινήτων με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης. Αφορά ακίνητα που αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης υπολογίζεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των συντελεστών παλαιότητας, όπως δείχνει ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

Πίνακας

email
Πηγή άρθρου: enet.gr