Aνατροπές με το νέο νομοσχέδιο-σκούπα

Νομοσχέδιο Σκούπα

Νομοσχέδιο Σκούπα

Πλέγμα ρυθμίσεων μέσω του οποίου επιχειρείται η προσαρμογή στις συστάσεις της τρόικας για αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης και εκσυγχρονισμό των φορολογικών ελέγχων κατέθεσε αιφνιδιαστικά χθες το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά, δύο μόλις ημέρες πριν την έλευση των επικεφαλής του κλιμακίου.

Σύμφωνα με το Κέρδος με τις ρυθμίσεις αυτές υλοποιείται η πρόταση του ΔΝΤ για διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και μη, έτσι ώστε ο ελεγκτικός μηχανισμός να εστιάζεται εκεί που πρέπει, καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια για τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων, προβλέπεται η άμεση εξόφληση του Δημοσίου από πλειστηριασμούς, παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου μόνον για τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα αποκρατικοποιήσεων, ενώ επέρχονται οι πρώτες αλλαγές νευραλγικών υπηρεσιών στη διοικητική οργάνωση και συστήνονται κέντρα ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου και μεγάλων επιχειρήσεων.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Προβλέπεται η διάκριση των επί σειρά ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εκείνες που πραγματικά και εμπεριστατωμένα θεωρούνται επισφαλείς και σε εισπράξιμες προκειμένου το Δημόσιο να διαθέτει μία ολοκληρωμένη, διαφανή, αποτελεσματική και ελέγξιμη διαδικασία είσπραξης των οφειλών, βάσει της οποίας θα στοχοθετεί.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για οφειλές πάνω από ορισμένο ποσό υπό προϋποθέσεις στο διαδίκτυο και επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης των σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών με την κατάργηση του προβλεπόμενου χρόνου της εικοσαετίας, που παρέτεινε τον ισχύοντα χρόνο παραγραφής αυτών.

Ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και η εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία δεν επηρεάζει την οφειλή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτη.

  • Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές, για τις οποίες έχει αντικειμενικά εξαντληθεί κάθε δυνατότητα είσπραξης, χαρακτηρίζονται οι εξής:
  • Εχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων.
  • Εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων και δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
  • Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα και έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης αυτής, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
  • Εχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία.
  • Εχουν ολοκληρωθεί, έναντι των συνυπόχρεων, οι ενέργειες που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
  • Εχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο για τον σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης των απαιτήσεων του Δημοσίου στην ημεδαπή.
  • Εχει γίνει έναρξη της ποινικής διαδικασίας σε βάρος των υπευθύνων, στις περιπτώσεις που ασκείται ποινική δίωξη για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ.
  • Για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Δημοσίου, αμέσως μετά την αναγγελία τους στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Παρέχεται κίνητρο στους φορολογούμενους πριν την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων να υποβάλλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις έχοντας λάβει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, καταβάλλοντας μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς υποθέσεις, η επιλογή των υποθέσεων καθώς και των ετών που θα ελεγχθούν γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται:

Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και την εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων.

Σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών.

Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για δύο επί πλέον έτη εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου εντός του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις επιβολής του φόρου και λοιπές καταλογιστικές πράξεις με σχετική χρονική άνεση με αποτέλεσμα την αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, την ιδιαίτερη, για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, χρονική αυτή περίοδο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αποσπάται από το σημερινό ΔΕΚ Αθηνών μία υποδιεύθυνση και έξι τμήματα ελέγχου και μεταφέρονται στην υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)», που συνιστάται και λειτουργεί ως ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία επιπέδου διεύθυνσης, με αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο επί των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου όλης της επικράτειας

Η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, ανασυγκροτείται και μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)», με αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας

Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανασυγκροτούνται και περιέρχονται σε αυτά, εκτός από τον έλεγχο και οι αρμοδιότητες της αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών.

Περιορίζεται το είδος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, τα οποία θα ορίζονται με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ώστε να παύσει η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που δεν προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις, αλλά και η θεώρηση της υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων για φορολογικά θέματα που ζητούνται από άλλες υπηρεσίες, χωρίς δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου αυτών.

Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να κατατίθενται απευθείας στους φορείς από τους οποίους ζητούνται.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ και προβλέπεται ρητά ότι η εν λόγω Διεύθυνση υποστηρίζει γραμματειακά τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΙΠΕΔ. Προσδιορίζεται η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων της ΔΕΑΑ καθώς και στη διαδικασία βελτίωσης του θεσμικού περιβάλλοντος προς τον σκοπό της επιτυχέστερης εφαρμογής του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Ειδικά ως προς τη μεταβίβαση ακινήτων τα οποία δεν προσδιορίζονται ρητά στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, η σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ θα περιλαμβάνει και επαρκή αιτιολογία για την επιλογή των συγκεκριμένων ακινήτων, βασιζόμενη, ιδίως, στο νομικό καθεστώς αυτών και στο προσδοκώμενο όφελος από την αποκρατικοποίηση αυτών.

Αναστέλλεται, μέχρι τον χρόνο αποκρατικοποίησης, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016, για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην υποβοήθηση των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών, ώστε χωρίς τους νομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών του παρελθόντος προς φορείς του Δημοσίου, να καταστεί δυνατή η κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο αξιοποίησή τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Βαριά πρόστιμα στα ανασφάλιστα οχήματα

Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα που εντοπισθούν από τις διασταυρώσεις ή ελέγχους της Τροχαίας να μην έχουν ασφάλεια. Πέραν του χρηματικού προστίμου προβλέπεται επίσης η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις εμπλοκής σε ατύχημα αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες και η άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.

Καμία μεταβίβαση χωρίς ΕΤΑΚ

Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από τον συμβολαιογράφο βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2009 που αναλογεί επιμεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί του επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ 2009.

Επιδόματα

Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr