Άνοιξε το Σχέδιο Δράσης για τους άνεργους νέους

Ανεργία

Ανεργία

Για πρώτη φορά η χώρα μας παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων, μία απόλυτα αναγκαία πολυπαρέμβαση καθώς η Ελλάδα, με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, καταλαμβάνει την πολύ δυσάρεστη πανευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία των νέων, με ποσοστά – ρεκόρ 57%.

Αυτό το Σχέδιο, που καταρτίσθηκε από τρία υπουργεία, έχει συνολικό προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να δώσει δουλειά σε 350.000 άτομα,  απαντά στη σχετική πρωτοβουλία Μπαρόζο για τη στήριξη της απασχόλησης στους νέους, ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πολιτική της Ε.Ε., που θα αποτελέσει άξονα προτεραιότητας στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020.

Να σημειωθεί ότι το Σχέδιο, άνοιξε ήδη με τη δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά τις 8 Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης της χώρας μας (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου), και έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 40.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων, αυτό αφορά δράσεις ενταγμένες στα Επιχειρησιακά Προγράμματα τριών υπουργείων, του Εργασίας, του Παιδείας και του Ανάπτυξης. Την ευθύνη για τη διαμόρφωση και το συντονισμό του Σχεδίου έχει  η Ειδική Υπηρεσία Δράσεων ΕΚΤ της γγ Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δύο ηλικιακές ομάδες νέων, την 15- 24 ετών και, την 25-35 ετών. Οι βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν:

-Στην ενίσχυση των συστημάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης.

-Στη θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας.

-Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Βασικό εργαλείο υποστήριξης των νέων κατά τη μετάβασή τους στο εργασιακό ή επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης (mentoring).

Το κρίσιμο στοιχείο για την αξιοποίηση των πολύ σημαντικών πόρων που διατίθενται είναι η προώθηση των προγραμμάτων από τους ενδιάμεσους φορείς ( ΕΦΕΠΑΕ, ΟΑΕΔ. ΟΤΑ) και τους κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται όπως πχ. τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Να σημειωθεί δε ότι ορισμένες δράσεις, όπως αυτές της κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), καλύπτονται στο 100% της δαπάνης, ενώ σε περιπτώσεις άλλων δράσεων η επιχορήγηση είναι από 40% έως και 70%.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Εργασίας και αφορούν σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουν προϋπολογισμό 390 εκατ. ευρώ και αφορούν σε 63.000 νέους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης, έχουν προϋπολογισμό 130 εκ ευρώ, και αφορούν σε 283.000 νέους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης- Υποδομών,αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, έχουν προϋπολογισμό 80 εκ ευρώ και αφορούν σε 3.100  νέους.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε νέους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης ( υποχρεωτικής, μέσης, αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ) ενώ σε αυτό μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις διαφόρων τομέων, από τον αγροτοδιατροφικό, μέχρι τις νέες τεχνολογίες, τη ναυτιλία και τις υπηρεσίες.

Επίσης, το Σχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, με τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών ( start ups), κατά προτίμηση καινοτομικών, τις οποίες υποστηρίζει με υπηρεσίες mentoring. Ωστόσο ενισχύει και την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, όπως και τα δίκτυα κοινωνικών δομών, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, καθώς και τη σύνδεση  ΑΕΙ& ΤΕΙ με την ιδιωτική οικονομία.

Πηγή άρθρου: voria.gr