Χορήγηση άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚΑ΄59/7.3.2013),

2. τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄/22.11.2001), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 1, 3, 11, 29, 31 και 142−177,

3. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α΄/7.11.2000), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 2, 3, 4, 5, 10, 17, 20, 35, 36 και 38,

4. τις διατάξεις των άρθρων 194 και 211 της Οδηγίας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, όπως ισχύει (L 347/11.12.2006),

5. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 302/19.10.1992), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 4, 5α και 13−15,

6. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L253/11.10.1993), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 4ια 4κ, 14α−14β και 14−14κδ,

7. τις διατάξεις του καν. (ΕΕ) αριθμ. 113/2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες (L 37/10.2.2010), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 4,

8. τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), όπως ισχύει,

9. τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999), όπως ισχύει,

10. την υπ’ αριθμ. 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄/19.9.2012) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη,

11. την ανάγκη θέσπισης διαδικασίας χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογής του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,

12. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται διαδικασία χορήγησης άδειας σε μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) πρόσωπα, για την πραγματοποίηση εισαγωγών, μη υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εμπορευμάτων, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο,

β) ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισα− γωγής αλλά αναγράφεται στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. του εισαγωγέα,

γ) ο εισαγωγέας πραγματοποιεί εισαγωγές, μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων, ετήσιας στατιστικής αξίας ύψους τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ. Ειδικά για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης του εισαγωγέα στο καθεστώς, η ετήσια στατιστική αξία προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ,

δ) ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτες χώρες.

Η χορήγηση της άδειας μπορεί να αφορά και Όμιλο εταιρειών.

Τα όρια που ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄και δ΄υπολογίζονται κατά ημερολογιακό έτος με εξαίρεση το έτος ένταξης στο καθεστώς για το οποίο υπολογίζεται δωδεκάμηνη περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.

3. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αντιστροφής της υποχρέωσης στις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο πωλητής είναι πρόσωπο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και είτε του έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή είτε ανήκει σε Όμιλο οι επιχειρήσεις του οποίου συμμετέχουν στην άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και

β) ο πωλητής και ο αγοραστής των αγαθών να διαθέτουν Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr