Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται και πώς καταβάλλεται

Δώρο Χριστουγέννων

Δώρο Χριστουγέννων

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων για το 2013, που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Δώρα δεν δικαιούνται πλέον οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και οι συνταξιούχοι.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων, ίση με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικής διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα Δώρου.

Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους, πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων

 • Ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
 • Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
 • Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων

 • Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
 • Οι μέρες απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
 • Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους έως την 21η Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το Δώρο Χριστουγέννων νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Το Δώρο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Η μη έγκαιρη καταβολή του Δώρου από πλευράς του εργοδότη στους εργαζόμενους συνεπάγεται πέραν του καταλογισμού διοικητικών ευθυνών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, και ποινικές ευθύνες με την διαδιακασία του αυτοφώρου.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου για το δώρο των Χριστουγέννων.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:

-Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο

-Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Παράλληλα έχουν κριθεί με διάφορες δικαστικές αποφάσεις, ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:

 • Το επίδομα αδείας. Για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας επιδόματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός, επί τον συντελεστή 0,041666.
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και εξαιρέσιμες γιορτές ή για εργασία σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
 • Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
 • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς, για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ παραγωγικότητας), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θεωρούνται τακτικές αποδοχές και δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρίμ παραγωγικότητας (το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε):

 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
 • Η αμοιβή από προμήθειες.
 • Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
 • Το επίδομα κατοικίας.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr