Επιχορήγηση 24.000 ευρώ σε 2.200 άνεργους – Δικαιολογητικά

Eπιδοτήσεις

Eπιδοτήσεις

Ξεκινάει η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα και κάθε ένας θα πάρει 24.000 ευρώ.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

α) 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών,

β) 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

α) μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο,

β) με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι 52,8 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι, ωφελούμενοι θα πρέπει:

1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ

3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

4) Να διαθέτουν ΑΦΜ και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

5) Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Πηγή άρθρου: news.gr