Επιχορήγηση έως 50% για ίδρυση επιχειρήσεων σε Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά

Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις

Άρχισε η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015. Η περιοχή εφαρμογής των δράσεων που προκηρύσσονται αφορά τους νομούς Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. Συγκεκριμένα:

  • Για το Ν. Ζακύνθου: περιλαμβάνονται οι δήμοι Ζακυνθίων (εκτός του Δ.Δ. Ζακύνθου), Αλυκών, Αρκαδίων, Αρτεμισίων (εκτός των Δ.Δ. Αγ. Λέοντα, Γυρίου, Κοιλιωμένου και Λούχας) και Λαγανά (εκτός των Δ.Δ. Αγαλά και Κερίου).
  • Για το Ν. Κεφαλληνίας: περιλαμβάνονται οι δήμοι Αργοστολίου (εκτός των εντός σχεδίου περιοχών του Δ.Δ. Αργοστολίου), Παλικής, καθώς και τα Δ.Δ. Σάμης, Γριζάτων και Καραβόμυλου του Δήμου Σάμης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δική σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με το πρόγραμμα Leader.

Με την 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Ο.Τ.Δ. «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (δικαιούχους) να υποβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα εξής μέτρα και υπομέτρα:

Μέτρο 41: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, μέτρο 411: Ανταγωνιστικότητα και μέτρο 413: Ποιότητα ζωής και Διαφοροποίηση.

Ειδικότερα:

  • Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
  • Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί: μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας), μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
  • Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περιλαμβάνειιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. Επιπλέον βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης), καθώς και δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
  • Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). Επίσης, βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του Τοπικού Προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Σ.Α.Ζ., Δ/νση: Μαχαιράδο (πρώην Δημαρχείο), Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29092, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και τα παραρτήματα αυτής περιλαμβάνουν: Ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που προκηρύσσονται, τις περιοχές εφαρμογής, τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες, Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Φάκελο Υποψηφιότητας ανά Κατηγορία Υπομέτρων, Προδιαγραφές Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, Σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο και το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δήμοι και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των νομών όπου εφαρμόζονται οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος.

Δείτε την πρόσκληση και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης εδώ:
2η Πρόσκληση LEADER νομών Ζακύνθου και Κεφαλληνίας

email