Οι 24 αλλαγές στους φόρους με το πολυνομοσχέδιο

Αλλαγές με το Πολυνομοσχέδιο

Αλλαγές με το Πολυνομοσχέδιο

Εικοσιτέσσερις σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το capital.gr, πρόκειται για αλλαγές που, μεταξύ άλλων, αφορούν στον τρόπο ρύθμισης χρεών προς το δημόσιο, στον νέο χαράτσι, στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, στην καταβολή του ΦΠΑ και στην οργανωτική δομή του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικά το φορολογικό τμήμα του πολυνομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:

Οφειλές προς εφορίες και τελωνεία

1) θεσπίζεται έκτακτη ρύθμιση χρεών προς τις εφορίες και τα τελωνεία οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2012. Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης σε αυτήν θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει πραγματική οικονομική αδυναμία άμεσης αποπληρωμής τους αλλά και οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετεί τη ρύθμιση που θα του χορηγηθεί. «Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου.Οι οφειλές που είναι συσσωρευμένες έως και το τέλος του 2012 μπορούν να ρυθμιστούν το ανώτερο σε 48 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση όσον αφορά τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την30.6..2013,

β)με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,

γ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015

δ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016

ε) με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013.

στ) οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλες τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.

Το ποσό της βασικής οφειλής τοκίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 με επιτόκιο που ισούται με το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά οκτώ μονάδες (σήμερα 8,75%).

2) Για τα φυσικά πρόσωπα που χρωστούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων αλλά στην περίπτωση αυτή χάνονται οι εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και ο οφειλέτης χρεώνεται με επιτόκιο 8,75% για το σύνολο του χρέους του (βασική οφειλή και προσαυξήσεις έως και την 31-12-2012)

3) Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση η οποία βρίσκεται σε ισχύ και είναι συνεπείς σε αυτήν μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση εφόσον όμως επιλέξουν πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων

4) Υπάγονται στη νέα ρύθμιση και οφειλές οι οποίες είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης «έχασε» τη αρχική ρύθμιση μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου (δηλαδή σήμερα).

5) οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη νέα ρύθμιση είναι να παρουσιάσει στην εφορία αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων και περιουσιακών του στοιχείων και να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 5ετίας.

6) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, απαιτείται από τον οφειλέτη η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δυο παραπάνω από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ πέραν των οριζόμενων στην προηγούμενη περίπτωση προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας (π.χ. προσημείωση ακινήτου). Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία των προσφερόμενων στοιχείων για τη διασφάλιση της οφειλής.

7) Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εφόσον α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας

φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

8) Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσεις συνεπάγεται χρέωση του οφειλέτη με επιτόκιο υπερημερίας ύψους 15%.

9) το δημόσιο, ακόμη και αν έχει χορηγήσει ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εφόσον η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη. Για παράδειγμα, μπορεί να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία και να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας.

10) θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2013 . Η πάγια ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί στις 24.

11) για τη ρύθμιση ποσών άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται να αποδειχθεί η οικονομική ευχέρεια του οφειλέτη να αποπληρώνει τη μηνιαία δόση.

12) οι όροι της πάγιας ρύθμισης είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιοι με αυτούς της έκτακτης ρύθμισης των 48 δόσεων με μερικές διαφορές. Η υπογραφή της αίτησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη απαιτείται για ποσά οφειλής από 50.000 έως 150.000 ευρώ. Για οφειλή άνω των 150.000 ευρώ απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

13) δίνεται παράθυρο σε όλους τους οφειλέτες έως και το τέλος Ιουνίου προκειμένου να υπαχθούν στην παρούσα μόνιμη ρύθμιση χρεών με την οποία δίνονται με σχετική ευκολία έως και 15-20 δόσεις και ο φορολογούμενος γλιτώνει έως και 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

14) χαρακρηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης οι οφειλές:

α) για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί χωρίς αποτέλεσμα η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης χωρίς να έχει εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής.

β) έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για οφειλή άνω των 10.000 ευρώ

15) οι οφειλέτες των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών δεν λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα για μια 10ετία. Αν εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα του οφειλέτη τότε η οφειλή χαρακτηρίζεται και πάλι εισπράξιμη.

16) παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλών ύψους έως 200 ευρώ που δημιουργήθηκαν πριν το 1993 εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει άλλες οφειλές.

Επιτάχυνση διαδικασιών προσφυγής κατά φορο-προστίμων

17) θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον πράξεων των φορολογικών αρχών (π.χ. επιβολή προστίμων για φορολογικές παραβάσεις). Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του. Μπορεί να υποβάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.

ΦΠΑ

18) αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του ΦΠΑ. Με την εμπρόθεσμη κατάθεση της περιοδικής δήλωσης απαιτείται η πληρωμή μόλις 10 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ έως το τέλος του μήνα είτε σε δυο δόσεις. Εφόσον επιλεγούν οι δυο δόσεις θα πρέπει το 50% του φόρου να καταβληθεί έως το τέλος του μήνα στον οποίο υποβλήθηκε η περιοδική δήλωση και το υπόλοιπο 50% έως το τέλος του επόμενου μήνα. Η δεύτερη δόση χρεώνεται με προσαύξηση 2%. Εφόσον η περιοδική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα τότε το σύνολο του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Νέο χαράτσι

19) το χαράτσι από ΕΕΤΗΔΕ μετονομάζεται σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων και πλην μερικών μικροαλλαγών είναι το ίδιο χαράτσι που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι την τελευταία διετία. Οι βασικότερες αλλαγές είναι:

α) το νέο χαράτσι υπολογίζεται όπως ακριβώς και το 2011 και 2012 αλλά στο αποτέλεσμα του υπολογισμού γίνεται «έκπτωση» 15%.

β) σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τιμή ζώνης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος τιμών ζώνης της δημοτικής ενότητας ή εφόσον δεν υπάρχουν λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τιμών ζώνης του Δήμου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Η αλλαγή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των φορολογούμενων που έχουν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε περιοχές εκτός σχεδίου καθώς αντί για 3 ευρώ ανά τετραγωνικό που πλήρωναν θα κληθούν να πληρώσουν 4 ή 5 ευρώ ανά τετραγωνικό.

γ) το ΕΕΤΑ θα επιβληθεί στα ακίνητα που «έχουν ρεύμα» την 1η Μαϊου 2013. ‘Εως τις 15 Μαίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν στους δήμους και να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία των ακινήτων τους που εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

δ) το νέο χαράτσι θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και θα εμφανιστεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Η εξόφληση θα γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014.

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

20) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2011, 2012 θα καταβληθεί σε επτά μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ. Ο ΦΑΠ του 2013 θα καταβληθεί σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις.

Οργανωτικά θέματα

21) Το σύνολο του προληπτικού φορολογικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών (πχ. Έκδοση αποδείξεων, απόδοση παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ κ.ά.) περνάει από τις 31 Οκτωβρίου στο γενικό γραμματέα δημοσίων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι και το τμήμα προληπτικού ελέγχου του ΣΔΟΕ περνάει στον κ. Θεοχάρη.

22) Στις 31 Ιουλίου 2013 περνάει στη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων και η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του ΥΠΟΙΚ η οποία διερευνά υποθέσεις διαφθοράς.

23) Θεσπίζεται ειδικό σύστημα πρόσληψης προσωπικού στη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων καθώς και ειδικό σύστημα προαγωγών και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της. Ουσιαστικά ο κ. Θεοχάρης αποκτά μεγάλη ευελιξία στο να επιβραβεύει αλλά και να υποβαθμίζει εργαζόμενους αλλά και στελέχη του φορολογικού μηχανισμού ανάλογα με την απόδοσή τους.

18αρηδες φορολογούμενοι

24) Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεων των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Πηγή άρθρου: forologikanea.gr