Οδηγός εξαγοράς ενσήμων για αναγνώριση χρόνου πραγματικής απασχόλησης στα ΒΑΕ

Εργασία

Εργασία (Πηγή φωτογραφίας;tovima.gr)

Οδηγίες για τον τρόπο αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρούνται από τον νέο πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης στο καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων των εργαζομένων σε χώρους, ειδικότητες και εργασίες που εξαιρέθηκαν από 1-1-2012 από τον νέο πίνακα βαρέων, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Οι υπαχθέντες σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2011 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ και οι υπαχθέντες σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-1993, που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2011 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, οι οποίοι έχουν πραγματική απασχόληση σε χώρο, ειδικότητα ή εργασία που έχει εξαιρεθεί από τον νέο πίνακα, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για όσο χρόνο παρέχουν εργασία στις ως άνω ειδικότητες.

Β. Στους ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι 31-12-2011 δεν έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (νέοι ασφαλισμένοι) παύει μεν η ασφάλισή τους σύμφωνα με τον ΚΒΑΕ (επομένως και η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών βαρέων επαγγελμάτων για κύρια και επικουρική σύνταξη), δίνεται όμως η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου πραγματικής τους απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρέθηκαν με τις διατάξεις του νέου πίνακα. Η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς των εν λόγω χρόνων πραγματικής απασχόλησης παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που θα απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν με τις διατάξεις του νέου πίνακα, οι οποίοι χρειάζονται έως και 1.200 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31.12.2015 για τη συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων στα ΒΑΕ, δηλαδή για τη συμπλήρωση 3.600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των οποίων 1.000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (προκειμένου για υπαχθέντες στην ασφάλιση έως 31.12.92) ή για τη συμπλήρωση 3.375 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ για ασφαλισμένους από 1.1.93 και εφεξής.

Η εξαγορά του χρόνου αυτού, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης, γίνεται στο μεν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για κάθε μήνα αναγνώρισης με ποσοστό εισφοράς 3,60%, στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2%, υπολογιζόμενων επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011 (25 Χ 33,57 Χ 3.60% = 30,2 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και 25 Χ 33,57 Χ 2% = 16,87 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης).

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη.

email
Πηγή άρθρου: express.gr