Ποιες επενδύσεις ενισχύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Νέος αναπτυξιακός νόμος

Νέος αναπτυξιακός νόμος

Στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (3908/2011) επιδιώκεται η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, ενίσχυση της διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις, άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές, ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων, βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης.

 

Κατηγορίες επενδύσεων

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά: κάθε επιλέξιμο τομέα του δυνητικού επενδυτή.

Προβλέπει: φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι και το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης

2. Περιφερειακή Συνοχή

Αφορά: επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς και τη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση.

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, προσαυξανόμενο για τις νέες επιχειρήσεις κατά 10%.

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά: επαγγελματίες που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και την τεχνολογία, εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες τους.

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, προσαυξανόμενο για τις νέες επιχειρήσεις κατά 10%.

4. Νεανική επιχειρηματικότητα

Αφορά: επιχειρήσεις νέων, από 20 έως 40 ετών.

Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000,00 ευρώ.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά: επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000,00€

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονομένα ή συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται όσο αυξάνεται το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγηση έχει μέγιστο όριο το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά: επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη συστασή τους, άνω των 2.000.000,00€. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.

Προβλέπει: φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνεργειας και δικτύωσης, 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 5 στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας.

Προβλέπει: την δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων: αναμένεται να ανακοινωθούν

Προβλέπει: ενέργειες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Είδη ενισχύσεων

1. Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή έως και 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

2. Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing): Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού αμέσως μετά την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του νόμου.

4. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες συνεργαζόμενες με το ΕΤΕΑΝ και με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Ενισχυόμενες δαπάνες

1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (μέχρι ποσοστό 60% του συνολικού προϋπολογισμού-70% για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις).

2. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, συστημάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

5. Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

6. Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

7. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

8. Τα έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Ποσοστά ενίσχυσης

Σημειώνεται ότι όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης , που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Περιφέρειες

Νομοί

Ποσοστά Ενίσχυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Νότιο Αιγαίο

Στερεά Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Αττική

Θεσσαλία

Ιόνια

Κρήτη

Πελοπόννησος

Β. Αιγαίο

Ανατολική

Μακεδονία – Θράκη

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κυκλάδων

Δωδεκανήσου

Φθιώτιδος

Φωκίδος

Ευβοίας

Βοιωτίας

Ευρυτανίας

Θεσσαλονίκης

Χαλκιδικής

Κιλκίς

Πέλλας

Ημαθίας

Πιερίας

Σερρών

Γρεβενών

Κοζάνης

Φλώρινας

Καστοριάς

Αττικής

Λάρισας

Μαγνησίας

Καρδίτσας

Τρικάλων

Κέρκυρας

Λευκάδας

Κεφαλληνίας

Ζακύνθου

Ηρακλείου

Χανίων

Λασιθίου

Ρεθύμνης

Λακωνίας

Μεσσηνίας

Κορινθίας

Αρκαδίας

Αργολίδας

Λέσβου

Χίου

Σάμου

Καβάλας

Ξάνθης

Ροδόπης

Δράμας

Έβρου

Ιωαννίνων

Άρτας

Πρέβεζας

Θεσπρωτίας

Αχαΐας

Αιτ/νίας

Ηλείας

15%

15%

15%

20%

15%

15%

20%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

15%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

25%

25%

25%

30%

25%

20%

30%

35%

35%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

35%

40%

40%

20%

35%

35%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

35%

35%

35%

35%

40%

40%

35%

35%

35%

40%

40%

40%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

45%

35%

35%

35%

40%

35%

25%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

40%

50%

50%

25%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

40%

50%

50%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Αναμενόμενες τροποποιήσεις

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στον Ν. 3908/2011 σε συνέχεια ψήφισης του σχετικού σχεδίου νόμου:

1. Δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων υπαγωγής όλο το χρόνο .

2. Επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας

3. Ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης & αποθεραπείας, ( ήταν εκτός Νόμους 3908/2011 έως σήμερα).

4. Δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

5. Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.

6. Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ενισχύσεων (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές.

7. Αλλαγή στον τρόπο χρήσης των φοροαπαλλαγών : Η περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται δώδεκα (12) διαχειριστικοί περίοδοι από δέκα (10) που ίσχυε έως σήμερα ενώ για τις υφιστάμενες δέκα (10) από οχτώ (8). Επιπροσθέτως, ο φορέας επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει την φοροαπαλλαγή εντός δυο (2) διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

8. Μειώνεται σε πέντε (5) έτη αντί για έξι (6) έτη που ίσχυε έως σήμερα ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για νέο εκσυγχρονισμό.

9. Για Clusters ( Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης ) μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην επένδυση υπό τη μορφή κοινοπραξίας, σε πέντε (5) επιχειρήσεις για την Περιφέρεια Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης από δέκα (10) που ίσχυε μέχρι σήμερα και σε τρεις (3) επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας από πέντε (5) που ίσχυε μέχρι σήμερα.

10. Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr