Ποιοι αγροκτηνοτρόφοι απαλλάσσονται από τήρηση βιβλίων

Κτηνοτρόφος

Κτηνοτρόφος

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό γεωργοκτηνοτρόφο σχετικά με τις διευκρινήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων που δίνει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την υποβολή σχετικών ερωτημάτων.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο από 1.1.2014, από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, απαλλάσσονται οι γεωργοκτηνοτρόφοι του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών μέχρι 15.000€ και έλαβαν δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης μέχρι 5.000€.

Όταν δεν πληρείται ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, οι εν λόγω γεωκτηνοτρόφοι εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σε έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα όμως, επί ένταξής τους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων – εξόδων,) μη τήρησης των βιβλίων αυτών, εφόσον δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία. Σημειώνεται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους συγκεκριμένους γεωργοκτηνοτρόφους από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι γεωργοκτηνοτρόφοι αυτοί δηλώνουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά). Τονίζεται ότι η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωμα που παρέχεται σ’ αυτούς από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 να μην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή, της μη τήρησης βιβλίων, καταλαμβάνει και τους γεωργοκτηνοτρόφους που πριν την 1/1/2014 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφόσον βέβαια δεν ασκούν κάποια άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρούν βιβλία, χωρίς να απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι Κεφαλλονίτες και Θιακοί γεωργοκτηνοτρόφοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης προκειμένου να βοηθήσει τους Κεφαλλονίτες παραγωγούς δικαιούχους των Μέτρων 3, 4, και 5 της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 ενημερώνει ότι, δημιουργεί συνεργεία τα οποία θα συλλέξουν τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά (αντίγραφα του παλιού και του νέου τύπου Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων) σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα :

Για Δημοτικό Διαμέρισμα ΠΑΛΛΙΚΗΣ

Από Πέμπτη 06/02/2014 έως Τρίτη 11/02/2014 από 10:00 έως 13:00

Στο κελί της εκκλησίας Παναγία Τυπαλδάτων στα Χαυδάτα

Για Δημοτικά Διαμερίσματα ΠΥΛΑΡΟΥ & ΕΡΡΥΣΟΥ

Από Πέμπτη 06/02/2014 έως Παρασκευή 07/02/2014 από 08:00 έως 16:00

Κ.Ε.Π. Αγίας Ευφημίας

Για Δημοτικό Διαμέρισμα ΣΑΜΗΣ

Δευτέρα 10/02/2014 από 08:00 έως 16:00

ΚΕΠ Σάμης

Οι παραγωγοί των Δημοτικών Διαμερισμάτων Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Ομαλών και Αργοστολίου παρακαλούνται όπως προσκομίζουν τα προαναφερόμενα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης στο Αργοστόλι καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως στις 14/02/2014.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26710-22927 του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης Πρόεδρος Δ.Σ.

email