Πώς θα απαλλαγείτε από το χαράτσι της ΔΕΗ – Προσοχή στις ημερομηνίες

Λογαριασμός ΔΕΗ

Λογαριασμός ΔΕΗ

Η θερινή ραστώνη μας κάνει να ξεχνάμε. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να έχουμε μάτια ανοικτά και αυτιά τεντωμένα.

Με το που θα επιστρέψουμε (όσοι πήγαμε ή θα πάμε) θα πρέπει να καταθέσουμε –εφόσον πληρούμε τις προϋποθέσεις- την αίτηση είτε για να γλιτώσουμε το χαράτσι της ΔΕΗ έτους 2013,είτε για να το πληρώσουμε μειωμένο ή και σε περισσότερες δόσεις.

Η διαδικασία ανοίγει – βάσει απόφασης του υπουργείου Οικονομικών- σε 15 ημέρες. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι εφορίες θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ενώ το υπουργείο Οικονομικών «χρωστάει» άλλη μια υπουργική απόφαση που υποτίθεται ότι θα εξειδικεύει ακόμη περισσότερο τα κριτήρια απαλλαγής ή διευκόλυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φετινή φορολογική δήλωση καθώς το εισόδημα του 2012αποτελεί βασικό κριτήριο χορήγησης διευκόλυνσης. Γι’ αυτό οι έχοντες πολύ χαμηλό εισόδημα σπεύσατε. Μην περιμένετε την τελευταία ημέρα γιατί θα καθυστερήσετε πολύ να «διευκολυνθείτε» και όσον αφορά στο χαράτσι της ΔΕΗ.

Αντιγράφουμε από τη σχετική απόφαση τις προϋποθέσεις:  (το πλήρες περιεχόμενο μπορείτε να θυμηθείτε κάνοντας κλικ εδώ 

Προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο αυτή, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών,

β) ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ, ο ή ή σύζυγος αυτού και τα προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπα να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην του ακίνητου, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία,

γ) η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ,

δ) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

ε) ο φορολογούμενος να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως προς το επίπεδο των περιουσιακών του στοιχείων και των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αποδείξει ότι υφίσταται σοβαρή οικονομική δυσκολία υπό την έννοια της παραγράφου αυτής,

στ) ο φορολογούμενος να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, εφόσον αυτό είναι δυνατό, η οποία περιγράφει τη φύση και τις συνθήκες της ασθένειας, του ατυχήματος ή άλλων γεγονότων που προκάλεσαν τη σοβαρή δυσκολία του.

Δεν εξετάζονται αιτήματα φορολογουμένων, εφόσον το ετήσιο εισόδημα οικον. έτους 2013 υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, προκειμένου για άγαμο, και των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ προκειμένου για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., μέλη.

Η υποβολή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων συνεπάγεται υποχρεωτικά, χωρίς να θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί ποινικής ευθύνης, την απόρριψη της αίτησης ή την απώλεια οποιασδήποτε ευνοϊκής ρύθμισης έχει ήδη χορηγηθεί.

Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. το ποσό των δέκα (10) ευρώ, προκειμένου το ΕΕΤΑ να αποκοπεί από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και να βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. σε πέντε (5) ίσες διμηνιαίες δόσεις.

email
Πηγή άρθρου: fpress.gr