Τα «παραμύθια» περί φθηνής και υγιεινής θέρμανσης – Προφύλαξη

Τα «παραμύθια» περί φθηνής και υγιεινής θέρμανσης

Τα «παραμύθια» περί φθηνής και υγιεινής θέρμανσης

Περισσότερες από 20 εταιρείες διαφημίζουν τόσο στις τηλεοράσεις όσο και στον έντυπο τύπο, τις συσκευές θέρμανσης που εξασφαλίζουν οικονομία σε ενέργεια (άρα σε χρήμα) και ταυτόχρονα κάνουν καλό και στην υγεία μας.

Με δεδομένη την ανάγκη του κόσμου να βρει μια λύση στο μείζον ζήτημα που λέγεται θέρμανση, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραματείας Καταναλωτή, συνέταξε πόρισμα με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Από το πόρισμα προκύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι καταναλωτές πέφτουν θύματα παραπλάνησης καθώς οι ισχυρισμοί περί οικονομίας ή περί υγιεινής δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά.

Το fpress.gr στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πληρέστερης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, δημοσιεύει ολόκληρο το πόρισμα. Κατά κύριο λόγο, εξετάζονται οι ισχυρισμοί για την αποδοτικότητα των συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία που έχουν πλημμυρίσει την εγχώρια αγορά.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ακόλουθες αναφορές του πορίσματος:

1. τα εν λόγω προϊόντα θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE και τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών της Ε.Ε. και των σχετικών κανονισμών τους

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ.

3. Οι ισχυρισμοί περί ελαχίστων ή μηδενικών εκπεμπόμενων ρύπων είναι παραπλανητικοί

4.Οι ισχυρισμοί υγείας, απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως παραπλανητικές, εμπορικές πρακτικές.

5. Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του.

6. οι υπεύθυνοι διάθεσης να παρέχουν στους καταναλωτές συμπληρωματικά, επεξηγηματική πληροφόρηση, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω, ανάλογα και με το είδος των ισχυρισμών:

α) Τις οδηγίες προφύλαξης των καταναλωτών, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην επιφάνεια των συσκευών θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία, καθώς και τυχόν άλλων κινδύνων.

β) Τις ακριβείς οδηγίες τοποθέτησης των προϊόντων, για να επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα θέρμανσης, που επικαλούνται οι υπεύθυνοι διάθεσης: ύψος, γωνία κλίσης, τυχόν περιορισμοί χωροθέτησης λόγω ανοιγμάτων και εμποδίων, διαστάσεις του θερμαινόμενου χώρου.

γ) Τις προδιαγραφές για το χώρο τοποθέτησης: εμβαδόν επιφάνειας, κλιματική ζώνη, συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ).

δ) Τις προδιαγραφές για το δίκτυο ηλεκτροδότησης του χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει η συσκευή (τριφασικό ή μονοφασικό ρεύμα, την παρεχόμενη ισχύ από τη ΔΕΗ), προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα που αφορούν σε πτώση της ασφάλειας και επιπρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

7. Σε περιπτώσεις ισχυρισμών σύγκρισης ως προς τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας συσκευής θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία με διαφορετικές συσκευές/τρόπους θέρμανσης ( π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλίες θερμότητας κ.ά.), θα πρέπει τα συμπεράσματα που εξάγονται, να βασίζονται σε μετρήσεις ή τεκμηριωμένους υπολογισμούς – προσομοιώσεις κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση, σε συγκεκριμένη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (κατοικίας ή μεμονωμένου δωματίου) και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον ενός χειμερινού μήνα), με τις ίδιες παραδοχές, που να αντιπροσωπεύουν τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και των κτιριακών υποδομών (είδος κτηρίου, μόνωση κ.λ.π.) που υπάρχουν σε αυτή.

8. Να καθορίζεται ο πρόσθετος εξοπλισμός (π.χ. θερμοστάτης χώρου) που θα συνοδεύει τη συσκευή θέρμανσης, για τη καλύτερη λειτουργία της και την επίτευξη της μέγιστης απόδοσής της, καθώς και τυχόν έξοδα εγκατάστασης, προκειμένου ο καταναλωτής να τα συνυπολογίσει στο απαιτούμενο κόστος εγκατάστασης της και να εκτιμήσει το οικονομικό όφελος που θα επιτύχει με την αγορά της.

email
Πηγή άρθρου: fpress.gr