Τρόπος υπολογισμού ωρομισθίου, υπερεργασίας και υπερωρίας

Yπολογισμός  ωρομισθίου

Yπολογισμός ωρομισθίου

Οι ώρες της υπερεργασίας αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% 20% (N.3863/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ).

Η αμοιβή για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως καθορίζεται ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50% 40% (N.3863/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ).

Η αμοιβή για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης και πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών καθορίζεται ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% 60% (N.3863/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ).

Η αμοιβή για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας καθορίζεται ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% 80% (N.3863/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ).

Επιχείρηση που λειτουργεί σε 5ήμερη βάση (Δευτέρα-Παρασκευή)

 

1)Υπολογισμός υπεργασίας

ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Ώρες εργασίας: 5 Χ 8 = 40 ώρες εβδομαδιαίως

Ημερομίσθιο: 33,57 ευρώ

Ωρομίσθιο: 33,57 Χ 6 / 40 = 5,04 ευρώ

Έστω επιπλέον ασχόληση 1 ώρα καθε μέρα, επί μία εβδομάδα του μήνα, δηαλαδή συνολική εβδομαδιαία απασχόληση: 5 Χ ( 8 + 1 ) = 45 ώρες

Δικαιούται να λάβει ως αποδοχές:

6 μέρες Χ 33,57 ευρώ / μέρα = 201,42 ευρώ

5 ωρομίσθια Χ 5,04 ανά ώρα Χ ( + 20 %) προσαύξηση για την υπερεργασία = 30,24 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ = 201,42 + 30,24 = 231,66 ευρώ την εβδομάδα για την οποία είχε υπερεργασία

ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

Με ανάλογο τρόπο εξευρίσκεται και το ωρομίσθιο του μισθωτού που αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

Αντικαθίστανται τα 6 ημερίσθια του ημερομισθίου μισθωτού με 6 / 25 του αμειβόμενου με μηναίο μισθό.

2)Υπολογισμός υπεργασίας και υπερωρίας

Μηνιαίος Μισθός 900 ευρώ

Έστω ότι ο μισθωτός απασχολήθηκε την τελευταία εβδομάδα του μήνα για 3 μέρες από 9 ώρες ημερησίως και 2 μέρες από 10 ώρες ημερησίως

Υπολογισμός ημερομισθίου: 900 μισθός / 25 μέρες = 36 ευρώ / μέρες

Υπολογισμός ωρομισθίου: 6 μέρες Χ 36 ευρώ / μέρα = 216 ευρώ / 40 ώρες την εβδομάδα = 5,40 ευρώ ωρομίσθιο

Ο μισθωτός εργάστηκε όμως την τελευταία εβδομάδα του μήνα ( 3 Χ 1 ) + ( 2 Χ 2 ) = 7 επιπλέον ώρες εργασίας

Αμοιβή υπερεγασίας: (1 ώρα επιπλέον ημερησίως Χ 5 μέρες εβδομαδιαίως ) = 5 Χ 5,40 Χ (+20%) = 32,40 ευρώ

Αμοιβή νόμιμης υπερωρίας: (1 ώρα επιπλέον ημερησίως Χ 2 μέρες που εργάστηκε επί 7ωρο ) = (2 Χ 5,40) Χ (+40%) προσαύξηση για νόμιμη υπερωρία = 15,12 ευρώ

Εάν η υπερωρία ήταν παράνομη τότε το ποσοστό προσαύξησης ανέρχεται σε +80% αντί του 40%

Δηλαδή: (2 Χ 5,40 ) Χ (+80% ) = 19,44 ετρώ

Πηγή άρθρου: forologikanea.gr