Στο Ευρωπαικό Δικαστήριο για τις καρέτα καρέτα

Βιότοπος Καρέτα-Καρέτα

Βιότοπος Καρέτα-Καρέτα

Τo Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εκ νέου κατά της Ελλάδας για την υπόθεση της χελώνας Caretta- caretta.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ζητεί από το ΔΕΕ να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα, διατηρώντας σε λειτουργία τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ζακύνθου στην περιοχή του Καλαμακίου, στη θέση Γρυπαραίικα, παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ (οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας).

Κατά την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές:

– Ανέχονται τη συνέχιση λειτουργίας ενός ήδη υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ και δεν έχουν λάβει μέτρα για την αύξηση χωρητικότητάς του.

– Δεν έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την επίλυση ενός σημαντικού αριθμού προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από διάφορες εκθέσεις αυτοψίας.

– Δεν έχουν ακόμη εκπονήσει και εγκρίνει το απαιτούμενο σχέδιο διευθέτησης για το ΧΥΤΑ και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας αποθήκευσης αποβλήτων, όπου να περιλαμβάνεται σχέδιο αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων.

– Παρέτειναν, με κοινή υπουργική απόφαση του 2011, τη χρονική διάρκεια των Περιβαλλοντικών Όρων (οι οποίοι αποτελούν τη βάση της άδειας λειτουργίας) χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ εκτίμηση των επιπτώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30/1/2002 το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα, για πρώτη φορά, διότι δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της χελώνας Caretta-caretta.

email
Πηγή άρθρου: briefingnews.gr