Ο Yasunori Kawamatsu στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού.

‘’Η δουλειά μου έχει ως στόχο να εκφράσει μια έννοια-κλειδί:

EΞΙΣΩΣΗ[ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ]=ΤΙΠΟΤΑ =ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: << DIFFERANCE >>

Χρησιμοποιώ τη γλώσσα ως σύμβολο και σημείο εκκίνησης για να κτίσω το έργο μου. Στη συνέχεια αφαιρώ το πλαίσιο αυτής της γλώσσας, μειώνοντας την έννοια της [εξίσωση]. Μόλις αφαιρεθεί το νόημα και το περιεχόμενο [τίποτα] αναπτύσσω  μια νέα οπτική γλώσσα επανορίζοτας την έννοια της [εξεικόνιση ]. Αυτά τα έργα, αναφερόμενα ως αυτοδημιουργία , είναι μια αναπαράσταση της ανανέωσης και αναγέννησης του εαυτού. Αυτό είναι το κλειδί της διαδικασίας για το έργο μου’’

YasunoriKawamatsu  at the Ionion Center for the Arts and Culture

Friday July 8 , 20.30

Ιονιο Κεντρο

‘’My work aims to express one key concept :

EQUALISATION[ FLAT]=NOTHING =PICTURISATION

TITLE : <<DIFFERANCE >>

Title: differance

Video

act in video : Typing My name on Plaster

11:58 seconds

typing sounds

I use language as a symbol and starting point to build my work. I then  remove  the  context of this language , flattening it’s meaning[equalization].Once the meaning and context have been removed [nothing] I develop a new visual language  reappropriating it’s meaning[picturisation].These works referenceautopoiesis , a representation of self renewal and regeneration. This is the key process for my work .