Πώς θα γίνει η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Αναλυτικά οι αρχές

Χρήστος Σταϊκούρας

Ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Προτεραιότητα στις παλιές οφειλές του δημοσίου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρω, δίνει η κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας το σχέδιο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, είπε ότι θα πληρωθούν κατά προτεραιότητα οι παλιοί δικαιούχοι, δηλαδή προ του 2012.

Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί και για τους 40.000 δημόσιους υπαλλήλους, το εφάπαξ των οποίων εκκρεμεί από το 2009, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να προσφύγουν κατά του δημοσίου.

Τέλος, ο κ. Σταικούρας είπε πως θα γίνει προσπάθεια να πληρωθεί ένα σημαντικό μέρος των οφειλών φέτος, άφησε ωστόσο να εννοηθεί πως σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2013.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας, η αποπληρωμή και η ομαλοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

α) Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται μόνο όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κλπ. ή η παροχή εκπτώσεων, όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών, που θα έχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως όταν διακυβεύεται η συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών, και όταν υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών, που θα αυξάνουν το κόστος.

β) Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

γ) Καμία μη νόμιμη δαπάνη δεν θα χρηματοδοτηθεί, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν από τη λήψη της χρηματοδότησης. Οι φορείς, διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας, θα γνωστοποιούν στο ΓΛΚ το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να απορροφήσουν εντός μηνός έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα λιμνάζουν κεφάλαια σε κάποιους φορείς όταν σε άλλους δεν θα επαρκούν.

Όπως επίσης ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την ειδική πίστωση που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό βάσει του ν.4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ), οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να έχουν ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο ν.3871/2010.

– Να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούν στο ΓΛΚ τα στοιχεία του μητρώου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal) για τρεις τουλάχιστον μήνες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του π.δ. 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο, εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους.

– Να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να προσαρμόζουν τις πιστώσεις των εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων.

– Να εξοφλήσουν μέρος των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ίδιους πόρους. Οι φορείς, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις τους και θα πρέπει να εξαντλήσουν τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις αυτές από τα ταμειακά υπόλοιπα του προηγούμενου έτους, από τα έσοδα τρέχουσας χρήσης, καθώς και από εξοικονόμηση πόρων κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

– Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίστηκε, η ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω ανήκει πρωταρχικά στους ίδιους τους φορείς που ζητούν χρηματοδότηση για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το ΓΛΚ, στο πλαίσιο του αρμοδιοτήτων του να θέτει κανόνες και να ασκεί εποπτεία στη δημοσιονομική διαχείριση της Γενικής Κυβέρνησης, έχει σχεδιάσει διαδικασίες για την κατανομή της ειδικής πίστωσης που περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ΓΛΚ και τα αρμόδια υπουργεία θα παρακολουθούν στενά την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εξόφλησης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή άρθρου: skai.gr