Προτάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020

Προτάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020

Προτάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020.

Η ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη με αναγνωρίσιμη πολιτιστική και περιβαλλοντική ταυτότητα και διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής

Εγκρίθηκε – κατά πλειοψηφία – από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η εισήγηση με θέμα: «Προτάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020».

«Πρωταρχικός στόχος της νέας προσέγγισης είναι να θεμελιωθεί η Πολιτική Συνοχής ως η κύρια επενδυτική στρατηγική για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τόνισε, εισηγούμενος το θέμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου και πρόσθεσε:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας αυτής πολιτικής συνοχής έχει προτείνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, ήτοι:

  •  επικέντρωση στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
  •  επιβράβευση επιδόσεων
  • στήριξη ολοκληρωμένου προγραμματισμού (συνδυασμός επενδύσεων)
  • επικέντρωση στα αποτελέσματα και πιο στενή παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης
  •  ενίσχυση της εδαφικής συνοχής και
  • εκσυγχρονισμός των εργαλείων υποστήριξης της υλοποίησης.

Επίσης, με την νέα Πολιτική Συνοχής 2014-2020 δημιουργείται μια νέα κατηγορία

χρηματοδότησης για Περιφέρειες Μετάβασης με κατά κεφαλή ΑΕγχΠ που κυμαίνεται από 75 % έως 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

Αυτές οι Περιφέρειες Μετάβασης, στις οποίες με βάση τα μακροοικονομικά στοιχεία

περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα έχουν ποσοστό συγχρηματοδότησης ίσο με 60% και θα επωφεληθούν μέσω ειδικής υποστήριξης, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην ενεργειακή απόδοση, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα.

Το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών να σχεδιάσουν τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό 2014-2020 καθορίζεται μεταξύ άλλων από τις δεσμεύσεις κάθε χώρας, οι οποίες αποτυπώνονται σε μία σειρά κειμένων σχετικά με τους αναπτυξιακούς και δημοσιονομικούς στόχους για το προσεχές μέλλον. Τα κείμενα αυτά είναι η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και τα Μνημόνια Οικονομικής Πολιτικής.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλείται για πρώτη φορά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο

« Η κατάρτιση του ΣΣΑ βρίσκει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία ιδιαίτερη

κοινωνικοοικονομική κρίση και την χώρα μας σε μία έντονη ύφεση και κρίση χρέους, με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας», τόνισε ο Περιφερειάρχης, σημειώνοντας επίσης:

«Παράλληλα, οι Περιφέρειες της χώρας μας βιώνουν μία περίοδο προσπάθειας ενσωμάτωσης της διοικητικής αναδιάρθρωσης με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής προσαρμογής.

Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλείται για πρώτη φορά να

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας ενεργά στην κατάρτιση του Στρατηγικού

Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020, με στόχο την αποτελεσματική

αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της, το οποίο θα πρέπει να βασιστεί στις αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες, καθώς και τις αντίστοιχες δυνατότητες της.

Προς τον σκοπό αυτό και με βάση την συγκεκριμένη εγκύκλιο είναι αναγκαίο η Περιφέρειας μας να υποβάλει το κείμενο των προτάσεών της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΑΑΝ και την Διυπουργική – διαπεριφερειακή Επιτροπή για τη διαμόρφωση των βασικών Κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της περιόδου 2014 – 2020.Οι κατευθύνσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού τόσο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της χώρας, όσο και των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών προβλέπεται να

υποστηριχθεί από Ομάδες Σχεδιασμού Προγραμμάτων (ΟΣΠ), όπου θα συμμετέχουν στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, στελέχη της Περιφέρειας και Εμπειρογνώμονες που θα εισηγηθούν στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο».

Θεματικοί στόχοι

Την αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων έκανε, εκ μέρους της Ομάδας Σχεδιασμού, ο Θανάσης Σπίγγος, από τη Διαχειριστική Αρχή, ενώ η τελική απόφαση που ελήφθη άλλαξε την ιεράρχηση των θεματικών στόχων, μετά από παρέμβαση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, Γιάννη Μαλακάση.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι θεματικοί στόχοι για την Ευρώπη 2014 – 2020 είναι:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ).

2. Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

3. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.

4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

5. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

6. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς.

7. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση.

8. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών.

9. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

10. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

11. Προώθηση της προσαρμογής σε κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου.

email