Ανοιχτή επιστολή του κ.Σακαλή προς τον Υπουργό Υγείας

Σ.Σακαλής

Σ.Σακαλής

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

Στο  Ν.4052/12  ΄΄περί συγχώνευσης νοσοκομείων΄΄ που τόσα δεινά προκάλεσε και προκαλεί στο Νησί μας  στο  άρθρο  2 αναφέρεται:

Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.− Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.

1. Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70

του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), του άρθρου 66 του ν. 3984/2011(Α΄ 150), του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας κα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ενοποιούνται μέχρι 31.12.2012 οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Από 1.1.2013 τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα

προμηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε είδους θέμα που αφορά τα ανωτέρω.

2. Κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. − ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του παρόντος έχει Διοικητή, οι αρμοδιότητες

του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει σήμερα.

3. Κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 400 κλινών και άνω ,όπως και κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. που εντάσσεται στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. τουν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως ισχύει σήμερα.

4. Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας,καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

5. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύηςσυστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο

για το Ε.Σ.Υ.ΚΑ Γενικό Γραμματέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητήτης ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογοαξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος καιδιορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

Εχοντας υπόψη τα σοβαρότατα προβλήματα Υγείας που απασχολούν καθημερινά τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού ερωτάσθε εάν έχετε κάνει τις προβλεπόμενες από το παραπάνω νόμο ενέργειες για τον διορισμό Διοίκησης  των Νοσοκομείων, με αξιολογικά κριτήρια  όπως ορίζεται από τον νόμο που  και εσείς ψηφίσατε και εάν όχι, γιατί σαν ο μόνος αρμόδιος δεν τηρείτε την νομοθεσία που θα λύσει πολλά από τα αδιέξοδα στο Τομέα Υγείας της Κεφαλονιάς

0   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΓΙΑΤΡΩΝ) ΣΤΟ Δ.Σ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

                                                          Σ. ΣΑΚΑΛΗΣ  (MCs) Στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας