Εν Κεφαλληνία: «Απαγορεύονται αι σισμικαί δονήσεις»

Αφιέρωμα : Σεισμοί 1953

Σεισμοί

Εν Κεφαλληνία τη 3η Δεκεμβρίου 1883. Ο Αστυνομικός Διοικητής Υπενοματάρχης Παφνούτιος Μαλαούδος «Απαγορεύονται αι σισμικαί δονήσεις»

(Η ορθογραφία διατηρήθηκε ως το πρωτότυπο. Έχει διορθωθεί μόνο η στίξη. Δημοσιεύθηκε στην Πολιτιστική Επετηρίδα ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, τ. 2007).

Άρθρο 1ο
Παρακαλούνται πάντες και πάσες όπως μεθαύριον, Πέμπτη 6η Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσοσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κομωπόλεως.

Άρθρο 2ο
Να ενόσωσι δια στερεών αλίσεων τους κήνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοπιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλουσι την εγχώριον εδώ.

Άρθρο 3ο
Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογιναίων καταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενη ενθάδε πανήγυριν.

Άρθρο 4ο
Να εμποδιστούν βία τα γκαρίσματα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρο 5ο
Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, οινοπώλαι, σιδηροπόλαι, λαχανοπόλαι, εστιάτορες, οπωροπόλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν καλήν ζύγισιν προς την ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άθρο 72 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άθρου 272 του πινικού νόμου, περί βλάβης και ηθών.

Άρθρο 6ο
Απαγορεύεται το πλίσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδήας. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενεών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διακιντέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσης αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρο 7ο
Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θίλεων, θέλουσι ραβδισθή ανελιπώς εν τω κρατητηρίω.

Άρθρο 8ο
Απαγορεύεται η διέλευσις της γεφύρας ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων πέδων ως και από ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών, και ως λόγου χάριν είδον άρεννα τινά σπεύδοντας ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θιλέου τινός, ούτινος πόδες ηστόχησαν κι κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και, ας είναι, άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδέον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εν τάξει, οι παραβάτες θα διόκωντε βάση του άθρου 1072 του πινικού νόμου.

Άρθρο 9ο
Το κλίσιμον των καταστημάτων κανονίζω περί λεσχών, την δύσιν του ηλίου, των οινοπολίων την 11ην της νικτός, των δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονιχτίου πλην του δημοσίου θεάματος, της καραγκιοζαρίας, την πρωίαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίση του ηλίου εις την γην των κοινοτήτων και αυτό διότι θα παρίστατε ο υποφενόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρο 10ο
Απαγορεύονται αι σισμικαί δονήσεις προς αποφιγήν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τιρήσεως αναψηχής.

Άρθρο 11ο
Απαγορεύετε ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πιροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η καθάρισις ρινών (επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρισμένι σοινικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παπούδες μας).

Άρθρο 12ο
Απαγορεύετε το συνομιλήν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας ως και το τάραγμα του ύδατος οι αερίων (αφέδρων κρουσιών).

Άρθρο 13ο
Απαγορεύετε κατά το ουρείν το πέξοιμο του κραίατος.

Άθρον τελευτέον
Περί μεσημβρίαν ψαλήσετε μεγάλη παράκλησις προς απομάκρινσιν πάσης ασθενοίας ζώων, ανθρώπων, γυνεκών, περονοσπόρων, ποδάγρας κ.λ.π.

Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθετε εις τα υπ’ εμέ όργανα

Εν Κεφαλληνία τη 3η Δεκεμβρίου 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
Υπενοματάρχης
Παφνούτιος Μαλαούδος

Για την αντιγραφή – Ευρυδίκη Λειβαδά.

email