Αναλυτικά τα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Ιδιοκτητών και Ενοικιαστών Κτισμάτων

Καταστροφές από σεισμό

Καταστροφές από σεισμό

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για τα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης ενοικιαστών και ιδιοκτητών κτισμάτων που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς.

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Ελληνική Πολιτεία, συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης όλων των ζημιών των σεισμοπαθών. Η Κεφαλονιά σύντομα θα ξαναβρεί τους φυσιολογικούς ρυθμούς της.

Τα μέτρα για τους ιδιοκτήτες- ενοικιαστές κτισμάτων είναι τα εξής:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Η ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Δικαιούνται επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών των οποίων τα κτίσματα έχουν χαρακτηριστεί στον δευτεροβάθμιο έλεγχο της ΥΑΣ κόκκινα ή κίτρινα. Την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν σε κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 07/02/2015 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας σε πληγέν κτίσμα και τον χαρακτηρισμό του ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ . Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα, και φωτογραφίες του κτίσματος.

Δεν δικαιούται επιδότησης συγκατοίκησης ο σεισμόπληκτος εφόσον φιλοξενηθεί σε κατοικία στην οποία έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα ή φιλοξενηθεί σε κενή κατοικία τρίτων.

Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Κάθε ιδιοκτήτης κατοικίας χαρακτηρισμένης  κόκκινης ή κίτρινης (από τον δευτεροβάθμιο έλεγχο), με εξαίρεση τους προαναφερθέντες ιδιοκτήτες, δικαιούται επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης μέχρι 2 χρόνια, αρχής γενομένης από την σύναψη σύμβασης ενοικίου ή συμφωνίας συγκατοίκησης

Η επιδότηση  ενοικίου ή συγκατοίκησηςείναι:

 • € 300  το μήνα για μεμονωμένα άτομα,
 • € 350 το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων,
 • € 400 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και
 • € 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων

Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας για τον υπολογισμός του ποσού της επιδότησης θα προσαυξάνεται κατά 1 μέλος (πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%)

Σε καμιά περίπτωση η επιδότηση ενοικίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για το πρώτο τρίμηνο:

 1. 1.       Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (κόκκινο) ή Δελτίο Επανελέγχου (με ένδειξη κίτρινο ή κόκκινο)  που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 2. 2.       Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 (έντυπο Ε1)
 3. 3.       Αντίγραφο Ε2
 4. 4.       Αντίγραφο Ε9
 5. 5.       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9
  1. 6.       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του στην οποία κατοικεί ως ιδιοκτήτης, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία την ημέρα του σεισμού.
 • δε διαθέτει στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
 • δεν του έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή του έχει χορηγηθεί και τον έχει παραδώσει
 • (σε περίπτωση συγκατοίκησης) για την προσωρινή διαμονή του από ………….. (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενείται στην κατοικία του ………….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα.
 1. 7.       (σε περίπτωση συγκατοίκησης) Υπεύθυνη δήλωση του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο διαμένει προσωρινά ο δικαιούχος στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα (εφόσον είναι γνωστό) της φιλοξενίας  καθώς και τα στοιχεία του δικαιούχου (αναγράφονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο του δικαιούχου).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και οι πολίτες θα τις προμηθεύονται επί τόπου στα γραφεία της ΥΑΣ.

Για το δεύτερο τρίμηνο:

 1. 1.    Σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου:

α) Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία ενοικιάζει ο αιτών,

β) απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ,

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων

δ) Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου.

 1. 2.       Σε περίπτωση επιδότησης συγκατοίκησης:

Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου και του ατόμου που τον φιλοξενεί όπου θα δηλώνεται ότι συνεχίζεται η φιλοξενία και τυχόν στοιχεία αλλαγής σχετικά με τη φιλοξενία.

Για τα επόμενα τρίμηνα:

Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου και του ατόμου που τον φιλοξενεί όπου θα δηλώνεται ότι συνεχίζεται η φιλοξενία και τυχόν στοιχεία αλλαγής σχετικά με τη φιλοξενία.

Β. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Η΄ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ

Κάθε ενοικιαστής οικίας η οποία έχει χαρακτηριστεί κατά τον επανέλεγχο κόκκινη ή κίτρινη δικαιούται ομοίως επιδόματος ενοικίου ως ανωτέρω για έξι (6)  μήνες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για το πρώτο τρίμηνο:

 1. 1.    Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος ή Δελτίο Επανελέγχου (με χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο) που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 2. 2.    Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 (έντυπο Ε1)
 3. 3.    Αντίγραφο Ε2
 4. 4.    Αντίγραφο Ε9
 5. 5.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9.
  1. 6.       Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πληγείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών μέχρι την ημέρα του σεισμού
  2. 7.       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων
  3. 8.       Απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
  4. 9.       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του στην οποία κατοικεί ως ενοικιαστής, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία την ημέρα του σεισμού.
 • δεν διαθέτει στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
 • δεν του έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή του έχει χορηγηθεί και τον έχει παραδώσει
 • (σε περίπτωση συγκατοίκησης) για την προσωρινή διαμονή του από ………….. (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενείται στην κατοικία του ………….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα.
 1. 8.       (σε περίπτωση συγκατοίκησης) Υπεύθυνη δήλωση του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο διαμένει προσωρινά ο δικαιούχος στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα (εφόσον είναι γνωστό) της φιλοξενίας  καθώς και τα στοιχεία του δικαιούχου (αναγράφονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο του δικαιούχου).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και οι πολίτες θα τις προμηθεύονται επί τόπου στα γραφεία της ΥΑΣ.

 Για το δεύτερο τρίμηνο:

 1. Σε περίπτωση επιδότησης ενοικίου:

α) Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία ενοικιάζει ο αιτών,

β)  απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ,

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων

δ) Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου.

 1. Σε περίπτωση επιδότησης συγκατοίκησης:

Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιούχου και του ατόμου που τον φιλοξενεί όπου θα δηλώνεται ότι συνεχίζεται η φιλοξενία και τυχόν στοιχεία αλλαγής σχετικά με τη φιλοξενία.

Επισημαίνεται ότι ψευδείς δηλώσεις συγκατοίκησης ή ενοικίου θα επιφέρουν κυρώσεις στους δηλούντες.

Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης μπορεί να υποβάλλεται  στα γραφεία της ΥΑΣ μέχρι 07.08.2014 (έως 6 μήνες από την δημοσίευση του ΦΕΚ). Επισημαίνεται ότι κάτοικοι που θα εισπράξουν επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για διαμονή σε προκατασκευασμένους οικίσκους.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία της χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίου θα περιγραφεί λεπτομερώς το ερχόμενο διάστημα σε σχετική απόφαση Υπουργού.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται σε 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από την ΥΑΣ και 20%  Άτοκο Δάνειο που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής  (έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα. Τα πράσινα δικαιούνται εφόσον έχουν βλάβες). Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του κτιρίου. 

Με τον όρο επισκευή νοείται η εκτέλεση εργασιών για επιδιόρθωση βλαβών επί του υπάρχοντος κτιρίου.

Με τον όρο ανακατασκευή νοείται η κατασκευή νέου κτιρίου από την αρχή και κατεδάφιση του βλαμμένου κτιρίου (εάν δεν έχει καταρρεύσει κατά τον σεισμό).

Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δικαιούται στεγαστική συνδρομή για κάθε ιδιοκτησία. Δικαιούται Δωρεάν Κρατική Αρωγή μόνο για την μία ιδιοκτησία, ενώ για τις υπόλοιπες η στεγαστική συνδρομή αποτελείται μόνο άτοκο δάνειο. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει για ποια ιδιοκτησία θα λάβει τη δωρεάν κρατική αρωγή.

Η λήψη άτοκου δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να λάβει μόνο την κρατική αρωγή.

Δεν χορηγείται στεγαστική συνδρομή σε:

Α) Εγκαταλειμμένα κτίσματα

Β) Κτίσματα πρόχειρης κατασκευής

Εγκαταλειμμένο χαρακτηρίζεται το κτίσμα που παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης (απουσία σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΗ, κατεστραμμένα εξωτερικά κουφώματα κλπ). Άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλειμμένου γίνεται με προσκόμιση βεβαιώσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε1, Ε2 και Ε9).

Α. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή + Άτοκο Δάνειο) είναι οι ιδιοκτήτες κτιρίων που χαρακτηρίζονται ως:

α) επικινδύνως ετοιμόρροπα β) δομημένα από ευτελή υλικά που δεν είναι ετοιμόρροπα μεν, από την άλλη δεν επιδέχονται ουσιαστική αποκατάσταση γ) υπέρμετρης δαπάνης επισκευής

Η ανακατασκευή γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας (ή εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στις περιπτώσεις που για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία δεν μπορεί να ανεγερθεί νέο κτίσμα στο οικόπεδο που βρισκόταν το πληγέν).

ΠΟΣΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

 • Για κατοικία 1000 €/m2 (με ανώτατο όριο επιφανείας 120 m2)
 • Για επαγγελματικής χρήσης κτίσματα 500 €/m2
 • Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροικίες εποχιακής χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτίσματα  250 €/m2
 • Κοινωφελούς χρήσης κτίσματα που ανήκουν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ιδρύματα 500 €/m2

Στα επαγγελματικά κτίρια και στα κτίρια  κοινωφελούς χρήσης, η επιφάνεια των κτιρίων θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. και θα χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για τα 120 τ.μ. του κάθε τμήματος χωριστά. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του και μέχρι 120 τ.μ..

Κάθε τμήμα των 150 τ.μ. θεωρείται ανεξάρτητη ιδιοκτησία και για λόγο αυτό χορηγείται Δωρεάν Κρατική Αρωγή μόνο για το πρώτο τμήμα ενώ για τα υπόλοιπα η Στεγαστική Συνδρομή είναι εξολοκλήρου άτοκο δάνειο.

 • Για υπόγειους χώρους, 70% της τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με την χρήση (πχ. 0,7*1000=700 €/m2 για κατοικία)
 • ·         Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών (πχ. απόληξη κλιμακοστασίου), 50% της τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με την χρήση
 • Για Ιερούς Ναούς 850 €/m2 επί του συνόλου της επιφανείας του (εκτός του κωδωνοστασίου)
 • Για Κωδωνοστάσιο 150 €/m3
 • Για κτίρια ημιτελή με ολοκληρωμένο μόνο τον Φέροντα Οργανισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος 30% της ισχύουσας μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με την χρήση
 • Για διατηρητέα κτίρια που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της Απόφασης Χαρακτηρισμού) και κρίνονται κατεδαφιστέα, χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή ανακατασκευής της όψης με χρήση του ειδικού τιμολογίου επισκευής της Υπηρεσίας για διατηρητέα κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου κτιρίου με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία κτιρίου

(Στις περιπτώσεις ανακατασκευής υποχρέωση του δικαιούχου είναι να ανακατασκευάσει κτίσμα εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου στις περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων) του κατεδαφιστέου κτίσματος με βάση του οποίου υπολογίστηκε η Σ.Σ..  Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτίσμα έχει εμβαδόν μικρότερο του 75% του εμβαδού του κατεδαφιστέου κτίσματος, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά.)

ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ

Προβλέπεται η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για αγορά  έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.

Δεν επιτρέπεται η αγοραπωλησία να γίνεται μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων και εγγονών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΣΣ) ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η’ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ

Ανακατασκευή με Στεγαστική Συνδρομή που περιλαμβάνει Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο

Το ποσό της Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίου χορηγείται σε τρεις δόσεις ως ακολούθως:

 • Α’ Δόση 30% μετά την έκδοση Άδειας Δόμησης και την Έγκριση Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής από την ΥΑΣ
 • Β’ Δόση 30% με την ολοκλήρωση Φέροντος Οργανισμού και Τοιχοποιίας
 • Γ΄ Δόση 40% περαίωση κτίσματος

Ανακατασκευή με Στεγαστική Συνδρομή που περιλαμβάνει μόνο Δωρεάν Κρατική Αρωγή

Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ο δικαιούχος θα λαμβάνει μόνο την Κρατική Αρωγή σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

 • Α’ Δόση 50% μετά την έκδοση της Άδειας Δόμησης και την Έγκριση Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής από την ΥΑΣ
 • Β’ Δόση 50% με την ολοκλήρωση Φέροντος Οργανισμού.

Αυτοστέγαση

Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτίσμα, θα χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής. Σε περίπτωση που αγοράζεται κτίσμα υπό ανέγερση, το ποσό της Σ.Σ. θα χορηγείται όπως στην ανακατασκευή.

Σε όλες τις περιπτώσεις ανακατασκευής ή αυτοστέγασης απαιτείται η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για την επισκευή όλων των κτισμάτων, η Σ.Σ. υπολογίζεται ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο Επισκευών της Υπηρεσίας. Το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει

 • Για κτίρια με βλάβες σε φέροντα (πχ. Υποστυλώματα) και μη φέροντα στοιχεία (πχ. Τοιχοποιία πλήρωσης) 450 €/m2 (εμβαδό μέχρι 120 m2)
 • Για κτίρια με βλάβες σε μη φέροντα στοιχεία (πχ. Τοιχοποιία πλήρωσης) 250 €/m2 (εμβαδό μέχρι 120 m2)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

α) Το ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής (80% Κρατική Αρωγή και 20% Άτοκο Δάνειο ή μόνο Κρατική Αρωγή εάν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί δάνειο ή η Τράπεζα δεν του χορηγεί) για επισκευή, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις:

 • Α’ Δόση 50% με την έκδοση Άδειας Επισκευής
 • Β’ Δόση 50% με την ολοκλήρωση των εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Σ.Σ.
 • Σε περίπτωση  που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, αυτό θα χορηγείται εφάπαξ.

Μέχρι τις 07/02/2015 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας σε πληγέν κτίσμα και τον χαρακτηρισμό του ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ . Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα, και φωτογραφίες του κτίσματος.

email