Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών

Μεταφορές μαθητών

Μεταφορές μαθητών

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.245.916,95€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14.5.2014 και ώρα 10:00π.μ. στο γραφεία που στεγάζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 15:30. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για αύξηση του προϋπολογισμού μέχρι 50%, του κάθε δρομολογίου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 31.12.2015 και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31.8.2015 με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. 29876/8156/26.3.2014.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2671360589, φαξ:26710-28078, e-mail: tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 26.03.2014.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email