Απάντηση σε “μη αληθή και ανυπόστατα” δημοσιεύματα

Μακέτα Γηροκομείου

Μακέτα Γηροκομείου

Για την παρούσα δημόσια ανακοίνωση μου ως υπηρεσιακού παράγοντα του Δήμου Κεφαλλονιάς, αιτήθηκα και έλαβα την απαιτούμενη του Δημάρχου, ως ανώτερου προϊσταμένου μου.

Μετά από  δημοσιεύματα της εφημερίδας ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ που αναφέρονται στο έργο της Ανέγερσης του Νέου Γηροκομείου Αργοστολίου, με την ιδιότητα του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών και Η/Μ έργων, Έργων και αισθανόμενος την ανάγκη να αποκαταστήσω το κύρος τη υπηρεσίας μου, και ενημερώνω ότι:

Η προϊσταμένη αρχή των υπηρεσιών του Δήμου μπορεί να αναθέτει καθήκοντα με απόφασή του σε οποιονδήποτε υπάλληλο αρκεί τα καθήκοντα αυτά να συνάδουν με τα προσόντα που διαθέτει. Οι επιβλέποντες έργων δεν εξαιρούνται αυτής της διακριτικής ευχέρειας της προϊσταμένης αρχής ούτε απολαμβάνουν κανένα προνομιακό καθεστώς. Καμία Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν λειτουργεί αυτόνομα εκτός των οργανογραμμάτων και του θεσμικού πλαισίου του φορέα που εντάσσεται.

Αν και συνηθίζεται η εσωτερική κατανομή καθηκόντων και ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών όπως στην περίπτωση ενός επιβλέποντα, να γίνεται από τον προϊστάμενο υπάλληλο της οργανικής μονάδας που είναι Διευθύνουσα Υπηρεσία, αυτό δεν στερεί την αρμοδιότητα του πολιτικά και πειθαρχικά προϊσταμένου Δημάρχου να αναθέτει με απόφασή του καθήκοντα προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πορεία σημαντικών έργων και υπηρεσιών, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Κάθε τέτοια απόφαση είναι δεσμευτική για τους υφισταμένους.  Και επακόλουθα η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις όπως η σύνθεση των τριμελών  επιτροπών  τεχνικών  υπαλλήλων  για  την  παραλαβή  των  αφανών  εργασιών  και  τη  σύνταξη  των σχετικών πρωτοκόλλων.

Ο φάκελος του έργου συμπεριλαμβανομένου  και του ημερολογίου του Έργου το οποίο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θεωρείται «χαμένο»  βρίσκεται στην Υπηρεσία μας και στη διάθεση του οποιουδήποτε έχει σχετική αρμοδιότητα ελέγχου, ώστε να αντληθούν στοιχεία και έγγραφα.

Ως εκ τούτου θεωρώ τα γραφόμενα στα δημοσιεύματα που προκαλούν ερωτήματα και συνειρμούς για τη λειτουργία της υπηρεσίας μου, μη αληθή και ανυπόστατα.

Ο α/α Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

email