Απάντηση του Περιφερειάρχη στον Μ.Φόρτε για την πορεία των έργων

Σπύρος-Σπύρου

ΣπύροςΣπύρου

Με αφορμή την επερώτηση του Γεράσιμου Φόρτε, Περιφερειακού Συμβούλου της «Επτανησιακής Αναγέννησης», αναφορικά με τα έργα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, διευκρινίζει:

Πορεία έργων

 1) «Αποκατάσταση & ενίσχυση γέφυρας De Bosset στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας»:

Το έργο υλοποιείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού.

Σύμβαση έργου 1.940.016 από 29 Σεπ. 2011

Πληρωμές δεν έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα.

Λόγω της κατάρρευσης σημείων της γέφυρας, χρειάζεται συμπληρωματική πίστωση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.

2) «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης»: Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Σύμβαση έργου 4.253.455,69από 31 Αυγ. 2011

Πληρωμές που έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα είναι 67.250 €.

 3) «Δίκτυο ύδρευσης Αργοστολίου – Χαμηλή ζώνη»: Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλληνίας.

Είναι ενταγμένο (συγχρηματοδοτείται) με το ποσό των  4.132.514,89. Η ΔΕΥΑ επιβαρύνεται με ιδία συμμετοχή 707.485,11 και  ΦΠΑ 1.113.200.

Το έργο, μετά από άγονο διαγωνισμό στις 30 Ιαν. 2012, επαναδημοπρατήθηκε  21 Φεβ. 2012.

Αναμενόμενη Σύμβαση του έργου 3.536.886,51 (έκπτωση 40,59 %)

Στις 25 Ιουνίου 2012 κατατέθηκε αίτημα από τον Δήμο στην Ενδ. Διαχ. Αρχή, για να δοθεί σύμφωνη γνώμη για υπογραφή σύμβασης. Έχουν ζητηθεί από 27 Ιουνίου 2012 συμπληρωματικά στοιχεία (μεταξύ των οποίων επικαιροποιοημένα δικαιολογητικά Αναδόχου).

 4) «Εξοπλισμός & ενίσχυση των Φιλαρμονικών ν. Κεφαλληνίας-Ιθάκης»:

Το έργο υλοποιείται από την Περ. Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Είναι ενταγμένο με το ποσό των  400.000 και περιλαμβάνει δύο υποέργα. Προμήθεια οργάνων 311.486,90 και προμήθεια στολών 88.513,10.

Η προμήθεια των οργάνων, μετά από διαγωνισμό στις 30 Νοεμβρίου 2010 και δικαστική εμπλοκή στη διαδικασία του διαγωνισμού κατέληξε σε απόφαση κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή στις 20 Μαρ. 2012.

Αναμενόμενη Σύμβαση του έργου 236.771,06 (έκπτωση 24 %)

Στις 17 Μαΐου 2012 κατατέθηκε αίτημα από τον Δήμο στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για να δοθεί σύμφωνη γνώμη για υπογραφή σύμβασης. Μετά από προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών η σύμφωνη γνώμη δόθηκε στις 27 Ιουνίου 2012.

5) «Λειτουργική αποκατάσταση-ασφάλεια αριθμ. 25 Ε.Ο.(περιοχή Χάρακα)»:

Το έργο υλοποιείται από την Περ. Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Είναι ενταγμένο με το ποσό των  7.000.00 και περιλαμβάνει δύο υποέργα. Εργολαβία κατασκευής 6.980.000 και εργασίες ΔΕΗ 20.000.

Ο Διαγωνισμός έγινε  στις 24 Απρ. 2012, ελήφθη η Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Μαΐου 2012 και αναμένεται η αποστολή του φακέλου του Διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Αναμενόμενη Σύμβαση του έργου 6.700.800 (έκπτωση 4 %.

6) «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 16 τομών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας»:

Το έργο υλοποιείται από την ΔΕΠΑΝΟΜ.

Δόθηκε Προέγκριση δημοπράτησης από την Ενδ. Διαχ. Αρχή στις 02/09/11.

Δημοπρατήθηκε στις 25/10/11.

Βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης.

7) «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Ιονίων Νήσων»: Το έργο υλοποιείται από την ΥΘΥΝΑΛ .

Ζητήθηκε η προέγκριση Δημοπράτησης στις 24/11/11.

Επειδή ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και για σχολές άλλων Περιφερειών το θέμα χειρίζεται η Ομάδα Στήριξης Τελικών Δικαιούχων της ΜΟΔ και έχουν υποβληθεί παρατηρήσεις στα Τεύχη Προκήρυξης, αναμένεται η επαναϋποβολή των Τευχών Δημοπράτησης.

8) «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Μικρών Νησιών (ΟΣΑΜΝ)», για την Ιθάκη:

Με προφορικές συνεννοήσεις, αλλά και με το α.π. 1308/5-6-2012 έγγραφό μας, ενημερώσαμε τόσο το Δήμο Ιθάκης όσο και τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων για την προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης του ΟΣΑΜΝ. Στη συνέχεια, ο Δήμος Ιθάκης με το α.π. 4414/7-6-2012 έγγραφό του ζήτησε από το Δήμο Κέρκυρας (Συντονιστή του Προγράμματος) να κινήσει την προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης. Ακολούθησε στις 15-6-2012, e-mail της ΕΔΑ Π.Ι.Ν. προς το Δήμο Κέρκυρας (μετά από σχετική Τεχνική Σύσκεψη με τους Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα), με την υπόμνηση της ανάγκης άμεσης υλοποίησης της τροποποίησης, ενόψει της προετοιμασίας της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους.

9) α)  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ)» της πόλης του Αργοστολίου:

Είναι προς υπογραφή από τον Περιφερειάρχη η απόφαση έγκρισης του ΟΣΑΑ Αργοστολίου. Θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής Πρόσκλησης.

β) «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» για την Κεφαλονιά:

Έχει εγκριθεί με την α.π. 623/16-5-2012 απόφαση Περιφερειάρχη το ΟΣΑΑΧ Κεφαλονιάς, με ορισμένες τροποποιήσεις, τις οποίες αναμένουμε.

10) «1ο και 2ο Λύκειο Αργοστολίου»:

Με το αριθμό 38.Τ2/2241/17-2-2012 έγγραφό του ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων είχε ζητήσει την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ με  προϋπολογισμό 9.800.000 ευρώ και προβλεπόμενο κόστος κατασκευής τα 7.000.000 ευρώ.

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα έργα δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ με ένα απλό έγγραφο ενημέρωσης για την πρόοδο της προετοιμασίας του απαραίτητου φακέλου του έργου. Σημειωτέον, ότι μετά το α.π. 38.Τ2/2241/17-2-2012 έγγραφο του ΟΣΚ, κατατέθηκε και νέο ενημερωτικό έγγραφο με ημερομηνία 6-6-2012, με το οποίο ζητείτε για μία ακόμη φορά η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η ΕΔΑ ΠΙΝ ενημέρωσε τον ΟΣΚ (α.π. 1389/20-6-2012) για τις προϋποθέσεις ένταξης ενός έργου στο ΕΣΠΑ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2011 συναντηθήκατε στην έδρα της Περιφέρειας με τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, Αλ. Παρίση.

  «Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου μεταφορικού ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων»:  Η μελέτη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 13/12/2010 με το ποσόν των 110.700 ευρώ.

Έχει δημοπρατηθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ο ανοιχτός διαγωνισμός είναι στις 6 Ιουλίου 2012.

Η προετοιμασία ενεργοποίησης προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ (με 22,5 εκατ.€ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) πραγματοποιείται κεντρικά, από το αρμόδιο Υπουργείο. Η Περιφέρεια έχει ανταποκριθεί έως τώρα σε ό, τι έχει ζητηθεί από πλευράς Υπουργείου. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η προδημοσίευση του Προγράμματος και αναμένεται προσεχώς η οριστική δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης προς τις ΜΜΕ.

Πορεία ΕΣΠΑ

Από 1/7/2011 έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ 21 πράξεις συνολικού Π/Υ 52,9 εκατ.€, έχουν αναληφθεί νέες Νομικές Δεσμεύσεις ύψους 17 εκατ.€ και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 8,8 εκατ €.

Με στοιχεία 30-05-2012 τα σχετικά δεδομένα είναι τα εξής :

Συμβάσεις 171,5 εκ € (60,2%)

Πληρωμές 107,0 εκ € (48,0%)

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam