Άρχισαν οι διαδικασίες για την μίσθωση των παραλιών

ΜΙσθώσεις αιγιαλών

ΜΙσθώσεις αιγιαλών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προβούν σε μίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας, ότι τόσο η εκμίσθωση αυτών κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας, όσο και η απευθείας παραχώρησή τους στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται, πραγματοποιείται ύστερα από την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία παραχωρείται η απλή χρήση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο στους Δήμους.

Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η νέα σχετική Κοινή Υπουρ-γική Απόφαση, ο Δήμος μας δεν είναι σε θέση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και να εξετάσει τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις ενδιαφερομένων σχετικές με την εκμίσθωση ή παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας.

Όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες με την προϋπόθεση της παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας από το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος μας είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου μας και μέσω δημόσιας ανακοίνωσης στην οποία θα προβούμε δια του Τύπου.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Αρμόδιος για τα θέματα χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας

Νίκος Παπαδάτος

email