Διαγωνισμός για την προμήθεια στολών από την Π.Ε Κεφ/νίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ”, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης: “Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης”.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 71.961,79€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματική προμήθεια μέχρι και 25% των ποσοτήτων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 277 τεμαχίων χειμερινών και θερινών στολών, για 6 τμήματα φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 23.10.2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (4.425,65€).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες και η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ανακοίνωση κατακύρωσης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2671360589, φαξ:26710-28078, e-mail:tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr . Κωδικός CPV: 18000000-9. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 10.9.2013.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email