Διετές πρόγραμμα δράσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

ΠΕΔΙΝ

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί το διετές πρόγραμμα δράσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων σύμφωνα :

 • με τις αρμοδιότητες της όπως καθορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία ,
 • με τις γενικότερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στη χώρα μας και ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,
 • με τις κατευθύνσεις και τους στόχους που καθορίζονται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα μας .

Οι σκοποί της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων καθορίζονται από το Π.Δ.75/22-8-2011 για τη σύσταση των Π.Ε.Δ. και μεταξύ άλλων είναι :

 • Η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικά με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη .
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών και ο συντονισμός δράσεων για την υποστήριξη της Α΄θμιας Αυτοδιοίκησης.
 • Η ενημέρωση και επιμόρφωση .
 • Η συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος .
 • Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που έχουν δραστηριότητες σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης , αποκέντρωσης και ανάπτυξης .
 • Η συνεργασία με όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
 • Η συμμετοχή σε φορείς και όργανα με εκπροσώπους της .
 • Η ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία .
 • Η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής , την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή .

Διαδικασίες προσαρμογής

Μετά την έκδοση του Π.Δ.75/22-8-2008 και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων ήταν απαραίτητο να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες  για την έναρξη λειτουργίας της .

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΤΕΔΚ της Περιφέρειας μας .

Οι ενέργειες που ακολούθησαν ήσαν, ο συντονισμός λειτουργίας των αποκεντρωμένων γραφείων ,η απογραφή περιουσιακών στοιχείων , εξοπλισμού και λειτουργικών συστημάτων των ΤΕΔΚ , η διακοπή λειτουργίας των ΤΕΔΚ ,  η σύνταξη προϋπολογισμού και  η έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα με όλες τις τυπικές πράξεις που ήταν απαραίτητες .

Ακολούθησε η επεξεργασία από τα υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων των κανονισμών λειτουργίας του φορέα μας .

Τελικά με εισήγηση του Προέδρου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν :

 • Oργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
 • Κανονισμός Προσωπικού
 • Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης
 • Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Κανονισμός Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Κανονισμός Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , που εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 1-6/17-1-2012 απόφαση του Δ.Σ. , η οργανωτική διάρθρωση της ΠΕΔ-ΙΝ είναι :

-Νομική Υπηρεσία

-Γραφείο Ειδικού Συνεργάτη

-Διεύθυνση

Η Διεύθυνση των υπηρεσιών της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων συγκροτείται από τα εξής τμήματα και γραφεία :

 • Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
 • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
 • Γραφείο Έρευνας , Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
 • Γραφείο Επικοινωνίας , Επιμόρφωσης και Διεθνών Σχέσεων

Με εισήγηση του Προέδρου , σε πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης με τα υπηρεσιακά στελέχη , και την υπ.αριθ.2-5/11-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. έγινε η κατάταξη και κατανομή του προσωπικού σε θέσεις λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ.

Με την ίδια λογική και με την ίδια απόφαση έγινε και ο ορισμός των Προϊσταμένων διοικητικών ενοτήτων που προβλέπει το άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. 

Κατευθύνσεις λειτουργίας της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Με την υπ.αριθ.2-7/11-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκαν με εισήγηση του Προέδρου οι κατευθύνσεις λειτουργίας της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα :

 • Κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης
 • Καταγραφή αναπτυξιακών μελετών και φορέων
 • Διασύνδεση με παραγωγικούς και τοπικούς φορείς
 • Διασύνδεση με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς
 • Διάχυση πληροφοριών μέσω του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ

Οικονομικά

Η λειτουργία του φορέα μας επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση .

Οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι πλέον περιορισμένες και είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα σχετικά με τους οικονομικούς πόρους της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων .

Οι πόροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας είναι οι εισφορές των μελών τους που καθορίζονται σε ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ (άρθρο 13 παρ.7 Ν.2503/97), παρακρατούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποδίδονται στη συνέχεια στους δικαιούχους .

Το έτος 2010 στις ΤΕΔΚ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έγινε κατανομή ποσού 815.556 Ευρώ .

Το έτος 2011 στην ΠΕΔ Ιονίων Νήσων έγινε κατανομή ποσού 174.353 Ευρώ, πλέον 221.355 Ευρώ που έλαβαν οι ΤΕΔΚ της Περιφέρειας μας , δηλαδή συνολικά 395.707 Ευρώ .

Το ποσό  της κατανομής του 2011 ήταν μειωμένο σε σχέση με το 2010 κατά 51,48% .

Για το έτος 2012 έχουν κατανεμηθεί μέχρι σήμερα στην ΠΕΔ-ΙΝ 352.683,42 Ευρώ .

Οι μειωμένοι οικονομικοί πόροι της ΠΕΔ-ΙΝ δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της , στην κάλυψη των υποχρεώσεων της και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων .

Παρουσιάστηκε μάλιστα και σοβαρό πρόβλημα καθυστέρησης αρκετών μηνών για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της .

Επισημαίνουμε για το προσωπικό της ΠΕΔ-ΙΝ ότι τρία (3) στελέχη του παραρτήματος Ζακύνθου έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της μετάταξης τους στο Δήμο Ζακύνθου .

Ανάλογες σκέψεις υπάρχουν και σε άλλα υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ-ΙΝ .

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για τη διαμόρφωση του διετούς προγράμματος δράσης της ΠΕΔ-ΙΝ απαιτείται μια πρώτη αρχική συζήτηση στο Δ.Σ. και ο καθορισμός κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων . Στη συνέχεια μετά την κατάθεση προτάσεων και παρατηρήσεων η οριστικοποίηση του μετά από τελική συζήτηση και απόφαση στο Δ.Σ.

Η συζήτηση για τη διαμόρφωση του προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες .

1.  Καταγραφή  και  προώθηση  επίλυσης  προβλημάτων της Α΄θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συντονισμένη προώθηση των διεκδικήσεων , των αιτημάτων και των επιδιώξεων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Συνεχής  καταγραφή  των  θεμάτων  που  αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και των

προβλημάτων που αντιμετωπίζει . Διαμόρφωση προτάσεων μετά από συζήτηση στα πολιτικά όργανα της ΠΕΔ-ΙΝ ( Διοικητικό Συμβούλιο-Γενική Συνέλευση ) , προώθηση τους στους αρμόδιους κεντρικούς φορείς και στα Υπουργεία για επίλυση και παρακολούθηση της πορείας αντιμετώπισης τους .

Ανάδειξη και προώθηση θεμάτων μέσω της συμμετοχής μας στις διαδικασίες της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων Ελλάδας .

Συγκέντρωση και προώθηση προτάσεων για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τις λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Αξιοποίηση της σύστασης και λειτουργίας του θεσμού των Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.6β του Π.Δ. για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων .

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό το Δ.Σ. της ΠΕΔ συστήνει επιτροπές από μέλη και μη μέλη του για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων των ΟΤΑ και την οργάνωση των φορέων αυτών .

2.  Λειτουργία του Δ.Σ. – Συμμετοχή σε φορείς , εταιρείες και επιτροπές

Υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου , της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού συμβουλίου .

Με αποφάσεις του Δ.Σ. ορίζονται εκπρόσωποι της ΠΕΔ-ΙΝ σε φορείς και εταιρείες που συμμετέχει  καθώς και σε επιτροπές .

Υποστήριξη επιστημονική και οργανωτική των εκπροσώπων της ΠΕΔ-ΙΝ για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω όργανα  .

Συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες στις οποίες η ΠΕΔ-ΙΝ είναι μέτοχος .

Σχεδιασμός δράσεων και προώθηση πρωτοβουλιών σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας .

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης , την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και την ΠΕΤΑ Α.Ε.

Συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  για συντονισμό δράσεων και υιοθέτηση κοινών αναπτυξιακών επιλογών (συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δίκτυα, Ενώσεις κ.λ.π.).

Σύσταση κοινής επιτροπής ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , με στόχο τον συντονισμό των δράσεων τους , την εξέταση και επίλυση θεμάτων και προβλημάτων και την προώθηση των θέσεων της Α΄θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

3. Ιδιαίτερα θέματα Νησιωτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη θεμάτων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με τη Νησιωτικότητα, όπως :

3.1. Kαταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των μεταφορών – συγκοινωνιών.

3.2  Ανάδειξη της έννοιας του ισοδύναμου μεταφορικού κόστους ανθρώπων και εμπορευμάτων.

3.3   Τεκμηριωμένη πρόταση διασύνδεσης των Νησιών μεταξύ τους  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

3.4   Ανάδειξη των ανταποδοτικών κινήτρων για την ανάπτυξη των Νησιών, όπως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ , η  καθιέρωσης ειδικών ζωνών φορολογικής ενίσχυσης και η δέσμευση για τη διατήρηση τους.

4. Πολιτισμός

Πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάδειξη και προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιόνιων Νησιών .

Ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων , για τις οποίες ήδη με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της  ΠΕΔ-ΙΝ έχου  ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των φορέων .

Οι κατευθύνσεις του διαλόγου είναι :

 • Συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς καθώς  επίσης και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων .
 • Συνεργασία και υποστήριξη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού .
 • Σχεδιασμός ενός Φόρουμ Πολιτισμού με κάθετες δράσεις που θα ενισχύει και θα προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων .
 • Διοργάνωση Εβδομάδας Επτανησιακού Πολιτισμού.

5. Τουρισμός 

Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα σε καθένα από τα νησιά μας και  είναι δυνατόν να υλοποιηθούν κοινές  δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος .

Αυτές οι δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα σε συνεργασία με τους Δήμους , την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους επαγγελματικούς φορείς .

Ένας συλλογικός φορέας με περιφερειακή διάσταση είναι η ΕΤΙΝ Α.Ε. που μπορεί να υποστηρίξει τις δραστηριότητες ενίσχυσης του τουρισμού στα Ιόνια Νησιά .

Όπως είναι γνωστό οι φορείς της Α’θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΙΝ Α.Ε. με συνολικό ποσοστό 41,29% και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνολικά με ποσοστό 22,97% .

Η κοινή δράση μπορεί να περιλαμβάνει :

 • Ανάπτυξη τουριστικού πακέτου “Ιόνια Νησιά”
 • Διαφήμιση και προβολή
 • Έκδοση φυλλαδίων και εντύπων
 • Ανάπτυξη δικτυακού τόπου
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού
 • Συνέδρια , ημερίδες και κοινές εκδηλώσεις

6. Θεματικές εκδηλώσεις

Σχεδιασμός και υλοποίηση ανοικτών διαδικασιών και εκδηλώσεων (συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια) σε συνεργασία με άλλους φορείς για την προσέγγιση θεμάτων που ενδιαφέρουν άμεσα την Α’θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως :

 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Τουρισμός
 • Πολιτισμός
 • Ανάδειξη τοπικών προβλημάτων (νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές, παράκτια ζώνη , περιβάλλον κ.λπ.)
 • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Η νέα αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ενωση – Ο ρόλος των ΟΤΑ
 • Απασχόληση (σχέδια δράσης, δομές δήμων κ.λ.π.)
 • Έργα υποδομών στρατηγικού ενδιαφέροντος
 • Κοινωνικές πολιτικές σε περίοδο κρίσης 

7.  Περιβάλλον-Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4071/2012 και την υπ.αριθ.62759/9-7-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2211/27-7-2012 τεύχος Β’ συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται μεταξύ των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων της Περιφέρειας μας από την ΠΕΔ-ΙΝ.

Επομένως απαιτείται στη συνέχεια η ενεργοποίηση του φορέα και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του .

Μεταξύ των άλλων είναι και η εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων  .

Η ΠΕΔ-ΙΝ πρέπει με τον υπηρεσιακό μηχανισμό της να υποστηρίξει τη σύσταση και στη συνέχεια τη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων .

Η ΠΕΔ-ΙΝ μπορεί να εφαρμόσει επίσης και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος όπως :

 • Προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος στα Ιόνια Νησιά
 • Εφαρμογή προγραμμάτων διάχυσης εμπειρίας και καλών πρακτικών σε θέματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η ανακύκλωση με στόχο τη σύγκλιση των μελών της ΠΕΔ-ΙΝ σε υποδομές και δράσεις .
 • Δράσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Διεκδίκηση πόρων για την Α’θμια Αυτοδιοίκηση  από τα κοιτάσματα που θα αντληθούν στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
 • Εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων (σεισμοί κ.λ.π.)

8.  Προγράμματα-πρωτοβουλίες –διασυνοριακή συνεργασία

Συνέχιση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων (πρόγραμμα OTRION κ.λ.π.) .

Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην παρακολούθηση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ .

Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο σχεδιασμό του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ιδιαίτερα διασυνοριακής συνεργασίας σε συνεργασία με άλλους φορείς .

Διερεύνηση της δυνατότητας , ενδεχόμενα σε συνεργασία με άλλους φορείς , για διαμόρφωση διαύλου επικοινωνίας , ενημέρωσης και συνεργασίας με υπηρεσίες και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες .

Παρακολούθηση της δραστηριότητας και των πρωτοβουλιών διακρατικών φορέων όπως η Επιτροπή Παράκτιων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η Επιτροπή Νησιών και η Διαμεσογειακή Επιτροπή .

Επισημαίνουμε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα εκτός των άλλων και για κάλυψη μεγάλου μέρους των λειτουργικών δαπανών της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων .

9.  Συνεργασίες

Ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με άλλους φορείς όπως Πανεπιστήμιο Ιονίου , ΤΕΙ Ιονίων Νήσων , επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια κ.λ.π.

Διασύνδεση με τοπικούς , παραγωγικούς και  επιστημονικούς φορείς .

10. Διαχειριστική επάρκεια ΠΕΔ-ΙΝ

Διερεύνηση της δυνατότητας για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από την ΠΕΔ-ΙΝ και στη συνέχεια την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων .

11. Ενέργειες για τη δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης

Δημιουργία βάσης δεδομένων με καταγραφή στοιχείων και δεικτών που αφορούν τα νησιά μας και τους Δήμους-μέλη της ΠΕΔ-ΙΝ .

 • Καταγραφή και αξιοποίηση αναπτυξιακών μελετών .
 • Καταγραφή εκδόσεων της Αυτοδιοίκησης .
 • Καταγραφή δεδομένων και δεικτών οικονομικής πορείας των νησιών στους βασικούς οικονομικούς τομείς .
 • Καταγραφή στοιχείων όπως π.χ. για τη  διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση όπως και για άλλες δραστηριότητες των ΟΤΑ .

Τα στοιχεία αυτά μπορούν χρησιμοποιηθούν για την χάραξη πολιτικών και την ανάδειξη προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Α’θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση .

Η διαρκής ενημέρωση της βάσης και η διάχυση των πληροφοριών  μπορεί να συμβάλλει στην αρτιότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων .

12. Δράσεις Έρευνας ,Τεχνολογίας και Ανάπτυξης

Η λειτουργία του αυτόνομου Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης  αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας και βαρύτητας που αποδίδει η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων στην αξιοποίηση της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της ανάπτυξης της Περιφέρειας .

Η ενσωμάτωση δομών Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης στο εσωτερικό οργανόγραμμα της ΠΕΔ-ΙΝ και η πρόβλεψη αντίστοιχων δράσεων αποτελεί μοναδικό και πρωτοποριακό παράδειγμα στο σύνολο των ΠΕΔ της χώρας.

Έτσι, πέραν των σημαντικών δυνατοτήτων που παρέχονται για τον σχεδιασμό και την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, η τεχνογνωσία που διαθέτει πλέον η ΠΕΔ-IN επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δικτυακός Τόπος – Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Ε.Τ.&Α. έχει αναπτύξει τον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ-ΙΝ (www.ped-in.gr) και έχει αναπτύξει σύστημα ενδο-συνεργασίας και διαχείρισης εργασιών με την χρήση ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Ο δικτυακός τόπος της ΠΕΔ-ΙΝ μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως κόμβος διάχυσης πληροφοριών για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας μας καθώς και για τον συντονισμό και την οργάνωση παράλληλων δράσεων όπως π.χ. δικτύωσης και προβολής των πολιτιστικών και τουριστικών φορέων κ.λ.π.

Παράλληλα με τις ανωτέρω δυνατότητες μπορεί να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή της ΠΕΔ-IN προκειμένου να αξιοποιηθούν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για την αντιμετώπιση των διοικητικών και επιχειρησιακών αναγκών της.

Οι παραπάνω άξονες δράσης είναι απόλυτα συμβατοί με τους καταστατικούς στόχους της Περιφερειακής μας Ένωσης και αποτελούν υλοποιήσιμους στόχους για τους εξής λόγους: 

 • Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προσαρμογής για την οργανωτική συγκρότηση της ΠΕΔ-ΙΝ , την υπηρεσιακή της διάρθρωση και τη λειτουργία της .Με την αντίστοιχη λειτουργία φορέων όπως η ΕΤΙΝ Α.Ε. και ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων μπορούν να στηρίξουν αυτές τις δράσεις .
 • Έχει εκφραστεί η πολιτική  βούληση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων , την υλοποίηση πρωτοβουλιών και την επίτευξη στόχων .
 • Υπάρχουν εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων

Σήμερα πλέον μετά την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης” ο νέος φορέας για τη συλλογική δράση της Α’θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας μας είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων .

Δεν μπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς τη συμμετοχή και τη  συλλογική δράση μιας ισχυρής  Αυτοδιοίκησης και η Αυτοδιοίκηση γίνεται ισχυρή όσο πιο σύγχρονοι και ικανοί είναι ο φορείς που την υποστηρίζουν και την υπηρετούν .

Βασική επιδίωξη μας πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθμιση του ρόλου και των δράσεων μας και η ενεργή συμβολή μας στη συνεργασία , στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στη λύση των προβλημάτων του τόπου μας .

Με τη δυναμική συμμετοχή μας , η Περιφέρεια μας αποκτά τη δική της σύγχρονη ταυτότητα .

Οι τρέχουσες συγκυρίες απαιτούν νέα δυναμική για δράση όλων των φορέων   για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για την ανάσχεση των αποτελεσμάτων της πρωτοφανούς κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας .

Εισηγητής : Ανδρέας Ζαπάντης  ,  Προϊστάμενος  Τμήματος  Ανάπτυξης  και

                     Προγραμματισμού   της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

email