Δήμος Κεφαλλονιάς: Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Αιγιαλός

Αιγιαλός

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής και επιθυμούν να μισθώσουν τμήμα αιγιαλού  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μας μέχρι και τις 17-4-2013 .

Σε περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για απευθείας παραχώρηση.

Απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
  2. Δημοτική ενημερότητα.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης ΑΦΜ.
  1. Υπεύθυνη δήλωση  τιμών  θεωρημένη  από τον ΕΟΤ (για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει).

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία η αίτηση πρέπει να υπογράφεται  από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου στο Αργοστόλι  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  για θέματα αιγιαλού-παραλίας Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

email