Ενέκρινε το ΑΣΕΠ τις 5 θέσεις οικονομολόγων για το Περιφερειακό Ταμείο Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Την έγκριση πέντε θέσεων Π.Ε. Οικονομολόγων, που θα καλύψουν ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείο Ιονίων Νήσων, υπέγραψε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μετά από σχετικό αίτημα.

Το αίτημα υπεβλήθη, στο πλαίσιο σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με «αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ζήτησε την πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση έργου, διάρκειας δώδεκα μηνών, για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στο Περιφερειακό Ταμείο Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση των προγραμμάτων INTERREG.

«Οι αιτούμενες προσλήψεις προσωπικού αντικατοπτρίζουν απόλυτα τις ελάχιστες πραγματικές ανάγκες, προκειμένου να είναι σε θέση οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ιονίων Νήσων να ανταποκριθούν στον ρόλο τους», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έγκριση των θέσεων.

Σημειώνεται ότι το αίτημα του Περιφερειακού Ταμείου εγκρίθηκε – κατά πλειοψηφία – από το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 24 Ιουλίου τρέχοντος έτους στην Ιθάκη.

Αξίζει να τονιστεί ότι, όπως εξάλλου σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο – βεβαίωση του ΑΣΕΠ, το προσωπικό θα προσληφθεί για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου – το οποίο δεν ανάγεται στο κύριο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το Περιφερειακό Ταμείο – η σύμβαση είναι ορισμένης διάρκειας (ενός έτους) και δεν θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με το φορέα.

email