Ενημέρωση του Δήμου Κεφαλλονιάς για τις ρυθμίσεις οφειλών

Δημαρχείο Κεφαλλονιάς

Δημαρχείο Κεφαλλονιάς

O Δήμος Κεφαλλονιάς ενημερώνει ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β`) που αφορά στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ α` βαθμού.

Στη Ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης  Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του πέμπτου άρθρου του ν24047/2012.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της  παρούσας ΚΥΑ.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam