Έως τις 13 Ιουνίου η απογραφή για τα επιδόματα

Πρόνοια

Πρόνοια

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς  ενημερώνει ότι όσοι δικαιούχοι κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων δεν είχαν προσέλθει στα ΚΕΠ  για την απογραφή που αφορούσε το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία της Πρόνοιας στο Αργοστόλι(Κτίριο «Ξενία») έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012.

Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του για την απογραφή, θα πρέπει να

έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:

1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:

α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και

στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.

δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

απαιτείται άδεια διαμονής.

ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η

προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, “Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας

Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα” και “Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού”.

στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική

ιδιότητα “Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει

αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας”.

ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου

Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ.

το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση

απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη,

αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,

κτλ.) στο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν

διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει

βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π.

3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί

από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του

χορηγηθεί.

4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης

κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε

πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη

βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός

IBAN. Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.

Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:

Καταθετικός  πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛ.ΤΑ.

 Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο

όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.

5. Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η

οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011.

6. Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στην υπηρεσία της Πρόνοιας κατά το διάστημα της απογραφής , τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.

Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπόστοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).

Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με

επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.

Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην απογραφή είναι

αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν προκληθεί σε

οποιονδήποτε, από ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων

Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του

λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο

δικαιούχος.

Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς, σας ενημερώνει ότι για τεχνικούς λόγους η κεντρική τηλεφωνική γραμμή της υπηρεσίας: 26710-22506 δεν λειτουργεί προσωρινά.

Οι πολίτες προκειμένου να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μπορούν να καλούν τις εξής τηλεφωνικές γραμμές:

  • Γραμματεία/fax: 26713-62650
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί/Προϊστάμενος:26713-62652/26713-62653
  • Γραφείο Επιδομάτων: 26713-62655
email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam