Η απόφαση της συγχώνευσης των Νοσοκομείων Αργοστολίου – Ληξουρίου

Νοσοκομείο Αργοστολίου

Νοσοκομείο Αργοστολίου

Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39508 (ΦΕΚ 1152/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. Y4α/οικ. 121940/20−12−2012 (ΦΕΚ 3432/Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 11. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:α) Γενικό Νοσοκομείου Kεφαλληνίας και β) Γενικό Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»,που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), απο τελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό ΠρόσωποΔημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας».

2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας που βρίσκεται στην πόλη του Αργοστολίου.

3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελλη νικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος−Γενικό ΝοσοκομείοΚεφαλληνίας, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Άρθρο 2

Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),«Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας» έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.

Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναιτα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012. Άρθρο 3Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 150 κλίνες.

Άρθρο 4

Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39508 (ΦΕΚ 1152/Β/2012) κοινή υπουργική απόφασηκαι την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.121940/20−12−2012 (ΦΕΚ 3432/

Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

email