“Κάνει τον Κινέζο” ο Δήμαρχος Ιθάκης

Δήμαρχος Ιθάκης

Δήμαρχος Ιθάκης

Αυτός ο κύριος ζητάει από τον εισαγγελέα να κυνηγήσει τους προηγούμενους, γιατί με πολύ κόπο λέει ότι βρήκε ότι οι άλλοι κάνανε κακή διαχείριση.

Ο εισαγγελέας όμως αργεί, λέει και το παράπονό του. Έμ βέβαια αργεί, αφού έχει να ασχοληθεί με τις παρανομίες του… νομοταγή Γιάνναρου. Μα να κάμει υπομονή κι αυτός. Εδώ, ο εισαγγελέας έκαμε 15 χρόνια να τον βρει και να του… θυμίσει ότι χρωστάει κάτι … ψιλά! Μη βιάζεται λοιπόν.

Ένας ένας και με τη σειρά του και ανάλογα τα αδικήματα και το μητρώο τους! Σα τελευταίο σπασμό ακούεται η απολογία του. Μπράβο όμως που άρχισε να απολογείται. Να μας ανακοινώνει όλες τις απολογίες του με τη σειρά. Όχι σα και κείνο το ποινικό μητρώο που μας έταξε ότι θα μας το μοιράσει…αλλά το ξέχασε ο …ξεχασιάρης….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Διεύθυνση: ΓΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 30

15771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλέφωνο :7788167

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια του ΔΗΜΟΣ 1ΘΑΚΗΣ *

ως τρίτου για λογαριασμό του οφειλέτη του Δημοσίου(1) με Α.Φ.Μ., 044449095

Προς ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΑΣΣIΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ με Α.Φ.Μ. 090125733

α Προίστάμενος τής Δ.α.Υ. 1Β ΑΘΗΝΩΝ αφού έλαβα υπόψη α) τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο(1) του ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ με ΑΦΜ 044449095, ποσό 169.247,48 Ευρώ για τα οποία ευθύνεται/ευθύνονται:όπως ειδικότερα αναλύονται στον ενσωματωμένο στο παρόν πίνακα χρεών / στους ενσωματωμένους, στο παρόν πίνακες χρεών και β)τα άρθρα 7,9,30 και 30Α του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων(ΚΕΔΕ),όπως ισχύουν σήμερα, ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ στα χέρια σας ως τρίτου όσα οφείλετε ή μέλλετε να οφείλετε(2) ως (3) …………………….. του/των πιο πάνω οφειλέτη/οφειλετών και μέχρι του ποσού, όπως αυτό αναφέρεται ανωτέρω για τον καθέΝα και συνολικά σε ευρώ ΕΚΑΤΟΝΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (169.247,48) και σας προσκαλώ όπως εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του παρόντος,ή εντός δέκα ημερών αν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα από την υποβολή της δήλωσης αυτού,για την ΙKανoπoίη των απαιτήσεων του Δημοσίου(l),καταθέσετε τα κατασχημένα χρήματα στη Δ.Ω.Ύ. (εάν πρόκειται για εγχώριο νόμισμα) ή κατάθεσετε τις κινητές αξίες ή ξένα νομίσματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(εάν πρόκειται για κινητές αξίες ή ξένα νομίσματα) ή- παραδώσετ ε στο Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη ………………………… ή Πρόεδρο της κοινότητας (εάν πρόκειται για κινητά πράγματα).

Επισημαίνουμε τα εξής: Σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του ΚΕΔΕ όπως ισχύουν σήμερα, η δήλωση ..

Τρίτο έστω και αρνητική θα πρέπει να γίνει εν τόσ ‘οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.Η δήλωση τρίτου γίνεται εγγράφως και επιδίδεται, με δικαστικό- επιμελητή στον Προϊστάμε της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το κατασχετήριο ή προφορική ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας διαμονής του.Εφόσον ο τρίτος είναι Πιστωτικό ίδρυμα η δήλωση συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε. ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση. Σε περίπτωση που οι οφειλέτες είναι περισσότεροι του ενός η δήλωση τρίτου γίνεται κοινή για όλους. Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί σε εκπρόθεσμη δήλωση ή η “δήλωση δεν έχει τον προαναφερόμενο τύπο,ο τρίτος λογίζεται ως oφειλέτης της όλης ποσότητας για την οποία έγινε η κατάσχεση και διώκεται ως οφειλέτης λαμβανομένων σε βάρος του όλων των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.

 Η επίδοση ανατίθεται στον υπάλληλο

(1) Συμπληρώνεται όταν πρόκε ι ται για απαι τήσε ις τρίτων και αν συντρέχε ι ατ ρ Ι ατωση , διαγράφονται οι λέξεις “το Δημόσιο”

(2) ή όσα ευρΙσκονται χέρια σας λόγω ιδιότητας ή όσα έχετε στα χέρια σας λόγω συναλλαγών κ.λ.π. (το εΙδος της απαίτησης δηλαδή)

(3) Ενοικιαστής ή οφειλέτης του οφειλέτη ή ταμείο ή έμπορος ή επΙτροπος ή xρηματισής ή πράκτορας ή εργοδότης,

email
Πηγή άρθρου: ithacanews.gr