Λάθη και παραλείψεις ακύρωσαν Αδελφοποίηση του Δήμου Κεφαλλονιάς

Υπογραφή αδελφοποίησης

Υπογραφή αδελφοποίησης

Σύμφωνα με απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα ακυρώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς για την αδελφοποίηση με τον ∆ήµο Σεργκέγιεφ Πασάντ της Μόσχας.

Ταυτόχρονα ακυρώνει και το ταξίδι της Δημοτικής Αντιπροσωπείας που με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση είχαν μεταβεί στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα σας παραθέτουμε τη σχετική απόφαση

Έχοντας Υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν.2503/97 « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση κ’ άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 107/97 Τ.Α’.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 225 & 238 του Ν.3852/2010 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/2010 Τ.Α’.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 139/2010 « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» ΦΕΚ 232/2010 Τ.Α’.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 140, 219, 220 & 221 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις της παρ. 15 άρθρου 18 Ν.4071/2012, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 44/36847/10-08-2011 εγκύκλιο ΥΠΕΣ.
  • Την αριθμ.256/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς σχετικά με « Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Δ. Κεφαλονιάς και του Α/δημάρχου Δήμου Κεφαλονιάς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Δήμο Σεργκέι Ποσάντ της Μόσχας στα πλαίσια εκδηλώσεων αδελφοποίησης με το Δήμο Κεφαλονιάς»,

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

Ακυρώνουμε την αριθμ.256/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Κεφαλονιάς σχετικά με: « Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Δ. Κεφαλονιάς και του Α/δημάρχου Δήμου Κεφαλονιάς στο εξωτερικό και

συγκεκριμένα στο Δήμο Σεργκέι Ποσάνχ της Μόσχας στα πλαίσια εκδηλώσεων αδελφοποίησης με το Δήμο Κεφαλονιάς».

Για τους ακόλουθους λόγους:

Α) Παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 και των παρ. 2 & 3 του άρθρου 220 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) διότι, η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν.3345/2005 η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, και για τη μετακίνηση κάθε εκπροσώπου Δήμου στο εξωτερικό για τις ανάγκες των αδελφοποιήσεων απαιτείται απόφαση του οικείου Δημ. Συμβουλίου, εφόσον για την αδελφοποίηση έχει προηγηθεί η παροχή σύμφωνης γνώμης από την ανωτέρω Επιτροπή.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κεφαλονιάς προχώρησε αυθαίρετα σε αδελφοποίηση με το Δήμο Σεργκέι Ποσάντ της Μόσχας χωρίς να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν.3345/2005 προκειμένου να αναζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της για την επικείμενη αδελφοποίηση δοθέντος ότι η εν λόγω Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα της δράσης των ΟΤΑ με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.

Β) Παραβιάζονται οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 18 του Ν.4071/2012 και συγκεκριμένα δεν ζητήθηκε από τον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου η παροχή έγκρισης για την μετακίνηση των αιρετών του Δήμου Κεφαλονιάς σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την αναχώρησή τους για το Δήμο Σεργκέι Ποσάντ της Μόσχας

Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη μετάβαση τις 23-10¬2012, ημερομηνία παραλαβής της αριθμ.256/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς και ενώ οι συγκεκριμένοι αιρετοί είχαν αναχωρήσει ήδη την 22-10-2012.

Κατά της απόφασης μπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (ΐ) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 Κέρκυρας ( Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού Τ.Κ.49100- ΚΕΡΚΥΡΑ).

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμαννουήλ Αγγελάκας

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team