Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεφαλονιάς – Αρμοδιότητες

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Με απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς Αλέξανδρου Παρίση ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι ως εξής:

Ορίζουμε με θητεία από την υπογραφή της παρούσης και έως τις 31 Αυγούστου 2014 Αντιδημάρχους του Δήμου Κεφαλλονιάς του κάτωθι:

1. Δημήτριο Πυλαρινό

2. Αλέξανδρο Μοσχονά

3. Διονύσιο Κοκκόση

4. Παναγή Βανδώρο

3) Μεταβιβάζουμε στους ορισθέντες Αντιδημάρχους τις ακόλουθες αρμοδιότητες καθ’υλην και κατά τόπον, τις οποίες εάν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, και τροποποιούμε τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες για τους ήδη υπηρεστούντες Αντιδημάρχους, ως ακολούθως:

 •  Στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Πυλαρινό:
 • τις καθ’ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΟΕΥ του Δήμου.
 • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Ερίσου καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Ερίσου
 • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Πυλάρου καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Πυλάρου

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μοσχονά:
  • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Παλικής όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Παλικής καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Παλικής.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ. Διονύσιο Κοκκόση:
 • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Σάμης όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Σάμης καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Σάμης.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγή Βανδώρο:
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο:
 • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου και στη Δημοτική Ενότητα Ομαλών όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Αργοστολίου και της δημοτικής εντότητας Ομαλών καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τις δημοτικές ενότητες Αργοστολίου και Ομαλών και Λειβαθούς
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου και της διαχείρισης – συντήρησης των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού – συνεργείων (άρθρο 21 παρ. γ του ΟΕΥ του Δήμου) καθώς και των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Κοινοχρήστων Χώρων που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια της Κεφαλλονιάς
 • Τις καθ’υλήν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Κοινοχρήστων Χώρων όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς πλην των κατατόπον αρμοδιοτήτων καθαριότητας που μεταβιβάζονται σε έτερους αντιδημάρχους.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Κεκκάτο:
 • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Λειβαθούς
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 του ΟΕΥ του Δήμου καθώς και τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστικής Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του ΟΕΥ του Δήμου.
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Τουριστικού Προγραμματισμού και Προβολής του Αυτοτελούς Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. Α του ΟΕΥ καθώς και των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΟΕΥ του Δήμου περί της αντίστοιχης οργανικής μονάδας
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Παιδείας, Πολιτισμού & Απασχόλησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 του ΟΕΥ του Δήμου περί της αντίστοιχης οργανικής μονάδας
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ.γ του ΟΕΥ του Δήμου περί του ομώνυμου τμήματος

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ.Νικόλαο Παπαδάτο:
  • Τις καθ’υλην αρμοδιότητες για την διαχείριση των υποχρεώσεων του Δήμου σε θέματα αιγιαλού και παραλίας όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα κάθε φορά ΚΥΑ των Υπ. Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών
  • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Ελειού Πρόννων, καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Ελειού Πρόννων.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 • Στον Αντιδήμαρχο κ.Σπυρονικόλα Σολωμό:
 • τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 21 του ΟΕΥ του Δήμου (με εξαίρεση τη διαχείριση – συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού – συνεργείων) καθώς και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Πολεοδομίας) όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με την νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει και εντάσσονται στα καθήκοντα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας όπως περιγράφονται στο άρθρο 8, παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι ανωτέρω, μεταβιβαζόμενες στους Αντιδημάρχους  αρμοδιότητες, εάν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν, εκτελούνται από τον ίδιο τη Δήμαρχο.

4) Το Δήμαρχο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Ματιάτος.

 5) Κατόπιν των ανωτέρω, οι αντιμισθίες των Αντιδημάρχων προσδιορίζονται ως ακολούθως με γνώμωνα τον περιορισμό των 5 αντιμισθιών:

 • Δημήτριος Πυλαρινός   – Άνευ Αντιμισθίας
 • Αλέξανδρος Μοσχονάς – με Αντιμισθία
 • Διονύσιος Κοκκόσης – Άνευ Αντιμισθίας
 • Παναγής Βανδώρος – με Αντιμισθία
 • Σπυρίδων Ματιάτος – Άνευ Αντιμισθίας
 • Ευάγγελος Κεκάτος – με Αντιμισθία
 • Νικόλαος Παπαδάτος – με Αντιμισθία
 • Σπυρονικόλας Σολωμός – με Αντιμισθία

Με εκτίμηση,

                                                                                   Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς       

                                                                                      Αλέξανδρος Παρίσης 

email