Προκήρυξη για Πρόγραμμα Κατάρτισης

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Το Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει στο   Αργοστόλι    1 πρόγραμμα    διάρκειας 100 ωρών  με  τίτλο:  «Πρόγραμμα  εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 13 ανέργους, εκπαιδευτικού επιπέδου Γυμνασίου-Λυκείου- ΙΕΚ-ΤΕΙ –ΑΕΙ.

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι  και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν  πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.  Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Στη λήξη του  προγράμματος οι συμμετέχοντες θα δώσουν δωρεάν εξετάσεις για πιστοποίηση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης .

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»,

Κατηγορία Πράξης: Προγράμματα κατάρτισης ανέργων που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο  ΚΕΚ στη Λάσση Αργοστολίου (δίπλα στο ΤΕΕ) É26710-29151 & 29152  έως και την Τρίτη  13  Νοεμβρίου   2012 από  7.30-12.30 καθημερινά.

Τα δικαιολογητικά  που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα ακόλουθα:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  της κάρτας ανεργίας (πρέπει να είναι σε ισχύ για έναν τουλάχιστον μήνα).

2. Παραπεμπτικό σημείωμα υπόδειξης ανέργων για συμμετοχή σε ένα από τα δύο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο το δίνει ο  Ο.Α.Ε.Δ.

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ).

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης

7. Πρόσφατη φωτογραφία.

email