Προκήρυξη για προγράμματα κατάρτισης από ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε.

Προκήρυξη για προγράμματα κατάρτισης από ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε.

Προκήρυξη για προγράμματα κατάρτισης από ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε.

Το Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει στην Κεφαλονιά 2 προγράμματα διάρκειας 100 ωρών το καθένα με τίτλους:

1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

2. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ»

Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε 13 ανέργους, εκπαιδευτικού επιπέδου Γυμνασίου-Λυκείου- ΙΕΚ-ΤΕΙ –ΑΕΙ.

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Στη λήξη κάθε προγράμματος οι συμμετέχοντες θα δώσουν δωρεάν εξετάσεις για πιστοποίηση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης .

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στο ΚΕΚ πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», Κατηγορία Πράξης: Προγράμματα κατάρτισης ανέργων που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων είναι:

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση αριθμού ανέργων της Κεφαλονιάς σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ,

Η άρση του φαινομένου του «ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού» στον πληθυσμό των ωφελούμενων και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, και ιδιαίτερα η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία

Η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα αυτών που συναντούν γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο ΚΕΚ στη Λάσση Αργοστολίου (δίπλα στο ΤΕΕ) 26710-29151 & 29152 έως και την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 από 7.30-12.30 καθημερινά.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι τα ακόλουθα:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας (πρέπει να είναι σε ισχύ για έναν τουλάχιστον μήνα).

2. Παραπεμπτικό σημείωμα υπόδειξης ανέργων για συμμετοχή σε ένα από τα δύο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο το δίνει ο Ο.Α.Ε.Δ.

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ).

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης

7. Πρόσφατη φωτογραφία.

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam