Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού της ΑΕΝ με συνολικό προϋπολογισμό 900.000

AEN Iονίων Νήσων

AEN Iονίων Νήσων

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει ενταχθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης (προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού) έργο που αφορά «την προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού της ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με συνολικό προϋπολογισμό 900.000 €.

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει την παρεχόμενη ναυτική εκπαίδευση των σπουδαστών της Ακαδημίας μας.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, αλλά και για το ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΣΠΑ και των Διαρθρωτικών Ταμείων, μπορείτε να δείτε παρακάτω:
ΕΣΠΑ 2007-2013 πληροφοριακό
ΕΣΠΑ 2007-2013 πληροφοριακό