Πρόσκληση συμμετοχής νέων σε εθνική ομάδα εργασίας για την προώθηση του δομημένου διάλογου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στις 27 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ ενέκρινε το Ψήφισμα για ένα Ανανεωμένο Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018). Βασική κατευθυντήρια αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος των νέων να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πολιτικών που τους αφορούν, με την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των νέων, των οργανώσεών τους και των κυβερνητικών φορέων (δομημένος διάλογος).

Το Τρίο Προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιρλανδία – Λιθουανία – Ελλάδα επέλεξε ως συνολική θεματική για τον τομέα της Νεολαίας, την Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Η έναρξη των εργασιών του Τρίο των Προεδριών θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την 30η Ιουνίου 2014 με τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό και για την επεξεργασία του θέματος της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. συγκροτεί Εθνική Ομάδα Εργασίας, η οποία μέσα από ανοιχτό και δομημένο διάλογο θα επιδιώξει να διαγνώσει τα σημαντικότερα προβλήματα που βιώνουν οι νέοι σήμερα και να διατυπώσει ιδέες και προτάσεις για την επίλυσή τους. Κεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των νέων στον ανοιχτό διάλογο, είτε μέσα από τις οργανώσεις και τους φορείς που συμμετέχουν είτε μέσα από τις αυτόνομες παρεμβάσεις τους.

Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε όλους τους νέους που ανήκουν σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή εάν πρόκειται για μεμονωμένους υποψηφίους όσους έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων του δομημένου διαλόγου, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για το Δομημένο Διάλογο.

Κριτήρια συμμετοχής

Νέος ή Νέα με ενεργό δράση σε οργανώσεις νεολαίας, μέλος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ή σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου, να έχει αποδεδειγμένα τη δυνατότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων του δομημένου διαλόγου, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

  • Ηλικία από 18 έως 35 ετών
  • Άριστο επίπεδο χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας – ικανότητα να επικοινωνήσει με άνεση στην Αγγλική, τόσο γραπτά όσο και προφορικά.
  • Να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις-εμπειρία σε θέματα πολιτισμού ή / και νεανικής / κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Νέων.
  • Δέσμευση ότι θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία του δομημένου διαλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια του Τρίο των Προεδριών.
  • Ικανότητα να ενθαρρύνει και να προωθήσει πρωτοβουλίες που αφορούν στο δομημένο διάλογο, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ggng [at] neagenia [dot] gr το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2012 :

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν στη Διαδικτυακή Πύλη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.neagenia.gr/δ

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam