Πρόσληψη 110 ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Σύλλογος "Κουνόπετρα"

Σύλλογος “Κουνόπετρα”

Σε συνεργασία με τον Δήμο Κεφαλλονιάς, σύμφωνα και με την υπ.αριθμ. ΚΟΧ 95.604/01/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ (110) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 20/7/2012 έως και 29/7/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»

Μαντζαβινάτα Κατωγής Τ.Κ 28200 Ληξούρι Κεφαλλονιάς

υπόψιν κ. Ερτσου Γιώργου

Εκτός από την διεύθυνση του δικαιούχου στο φάκελο αποστολής να αναγράφονται: Το Ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του Αποστολέα (Υποψηφίου). Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΚΟΧ μπορούν να υποβληθούν και αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία του συλλόγου «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» στα Μαντζαβινάτα στο χρονικό διάστημα από 20/7/2012 έως 29/7/2012 και ώρες 18.00 έως 19.00 το απόγευμα .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: Μαντζαβινάτα Κατωγής Ληξούρι Κεφαλλονιάς , β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (http://kounopetra.weebly.com ), γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr).

Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Κεφαλλονιάς και στα γραφεία του Δικαιούχου

 

email