Προβλήματα στην απόσταση σταβλικής εγκατάστασης και βοσκότοπου έκανε μη επιλέξιμους ορισμένους κτηνοτρόφους

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Σε συνέχεια της χορήγησης της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2012 και του θέματος που προέκυψε με την πρόσφατη ενεργοποίηση της διάταξης αναφορικά με την απόσταση μεταξύ σταβλικής εγκατάστασης και βοσκοτόπου αφενός και αφετέρου με την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων οι οποίοι έχουν χωροθετηθεί από το Δασαρχείο ως αναδασωτέα έκταση, καθιστώντας μη επιλέξιμους ορισμένους παραγωγούς για την καταβολή του 50% της Ενιαίας Ενίσχυσης, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών γνωστοποιεί την από 25/10/2012 ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία «κατά τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ειδικά προβλήματα που επηρέασαν μερικώς ή ολικώς την πληρωμή 6.000 δικαιούχων της επικράτειας.

Τα ειδικά αυτά προβλήματα αφορούν στον έλεγχο της απόστασης στάβλου – βοσκοτόπου και στη μη έγκυρη ενημέρωση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων και τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Ως εκ τούτου, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους δικαιούχους που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες ξεκίνησε άμεσα την αντιμετώπιση αυτών των ειδικών προβλημάτων και προγραμματίζει εντός της επόμενης εβδομάδας να τους καταβληθεί το επιπλέον δικαιούμενο ποσό προκαταβολής Ενιαίας Ενίσχυσης 2012».