Συνεδρίαση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Ιονίων Νήσων

Συνεδρίαση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος ΟΣΠ

Συνεδρίαση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος ΟΣΠ

Πραγματοποιήθηκε χθες η 1η συνεδρίαση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Ιονίων Νήσων για την νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020 με την παρουσία του Περιφερειάρχη Σπυρίδωνος Σπύρου.  Στην Ο.Σ.Π. συμμετέχουν στελέχη της Περιφέρειας και Περιφερειακών Υπηρεσιών, στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής αρχής ΠΙΝ, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα.

Έργο της Ομάδας Σχεδιασμού είναι να καταρτίσει και να σχεδιάσει την περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 που είναι γνωστή ως «Ε2020» και να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Η στρατηγική της Ε.Ε, για την επόμενη περίοδο στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Οι 11 θεματικοί στόχοι που προβλέπονται και με βάση τους οποίους η κάθε Περιφέρεια θα σχεδιάσει τη δική της αναπτυξιακή στρατηγική είναι:

 •  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
 • Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και ποιότητάς τους
 •  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του Γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
 • Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
 • Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
 • Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση
 •  Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Στην χθεσινή 1η συνεδρίαση της Ο.Σ.Π. έγινε παρουσίαση των κατευθύνσεων της Ε,Ε. σχετικά με την Ε2020 και των διαδικασιών κατάρτισης της Περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής και διατυπώθηκαν απόψεις των μελών για τα θέματα αυτά.

Οι προτάσεις και θέσεις της Ο.Σ.Π. για τις προτεραιότητες και τους στόχους που αφορούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα αποτυπωθούν σε κείμενο που θα τεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή διαβούλευσης της Περιφέρειας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

email