Στη Δικαιοσύνη για την «άτακτη» διαχείριση στην Π.Ε. Κεφαλονιάς (τέως Ν.Α.)

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

Με την υπ΄αριθμ.718-29/30-10-2012 ομόφωνη  απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Ι.Ν., την έγκριση παράσταση πολιτικής αγωγής  στον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης καθώς επίσης την παροχή εντολής στην επί  παγία αντιμισθία δικηγόρο της ΠΕ Κεφαλληνίας της ΠΙΝ, Β.Φλώρου προκειμένου, να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για  την  άτακτη διαχείριση στην ΠΕ Κεφαλληνίας, και ειδικότερα:

α) Να δοθεί εντολή στον κ. Σωτήριο-Ευστάθιο Κουρή, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης όπως επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να δηλώσει ενώπιον της αρμοδίου αρχής για λογαριασμό της ΠΙΝ, παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη για το ποσό των 44 ΕΥΡΩ από έκαστο εκ των κάτωθι ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ για περεταίρω αξιώσεις μου από τις κάτωθι πράξεις στα πολιτικά δικαστήρια κατά των:

1)Αντωνίου Λαγκούση του Σταύρου και της Θεανώς, κάτοικου Αργοστολίου 2)Σπυριδούλας Πολυδωράτου του Νικολάου και της Αγάθης, κατοίκου Περατάτων Δήμου Κεφαλονιάς για τις κάτωθι αξιόποινες πράξεις, ήτοι: κατά συρροή

1) Υπεξαίρεση στην υπηρεσία από κοινού κατ’ εξακολούθηση στρεφόμενη κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκηση, τελεσθείσα από υπαιτίους που μεταχειρίστηκαν ιδιαίτερα τεχνάσματα και εξακολουθούσαν επί μακρώ χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας υπερβαίνουσας το ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ.

2) Απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα στρεφόμενη κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τελεσθείσα από υπαιτίους που εξακολουθούσαν επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας υπερβαίνουσας το ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ 3) Πλαστογραφία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με το συνολικό όφελος να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ΕΥΡΩ.

4)Ενεργητική Δωροδοκία.

Οι ως άνω πράξεις φέρεται ότι ετελέσθησαν κατά τα έτη 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010. Να διορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο την κα Βασιλική Φλώρου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο επί παγία αντιμισθία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Να υπογράψει τη σχετική έκθεση και ότι άλλο απαιτείται.

β) Να δοθεί εντολή στην επί παγία αντιμισθία δικηγόρο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Βασιλική Φλώρου, να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά

1) Αντωνίου Λαγκούση του Σταύρου και της Θεανώς

2) Σπυριδούλας Πολυδωράτου του Νικολάου και της Αγάθης

3) Αναστασίας Παρασκευαΐδου του Παναγιώτη

4) Ιωάννη Κορδώση του Στεφάνου με παράλληλο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής περί μη μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών μέχρι του ποσού των 700.000 ΕΥΡΩ όσον αφορά τον Αντώνιο Λαγκούση, μέχρι του ποσού των 700.000 ΕΥΡΩ για την Σπυριδούλα Πολυδωράτου, μέχρι του ποσού των 100.000 ΕΥΡΩ για την Αναστασία Παρασκευαΐδου και μέχρι του ποσού των 100.000 ΕΥΡΩ για τον Ιωάννη Κορδώση. Τα ως άνω ποσά προκύπτουν κατά προσέγγιση από το από 21-11-2011 πόρισμα πειθαρχικής ανάκρισης, η οποία διενεργήθηκε από την κ. Βαρβάρα Αλυσανδράτου του Ευαγγέλου, τ.Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

γ) Να δοθεί εντολή στην επί παγία αντιμισθία δικηγόρο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Βασιλική Φλώρου, να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά 1) Αντωνίου Λαγκούση του Σταύρου και της Θεανώς 2) Σπυριδούλας Πολυδωράτου του Νικολάου και της Αγάθης 3) Αναστασίας Παρασκευαΐδου του Παναγιώτη 4) Ιωάννη Κορδώση του Στεφάνου περί αναζήτησης των ποσών που αναφέρονται στο από 21-11-2011 πόρισμα πειθαρχικής ανάκρισης και οποιασδήποτε άλλης τυχόν επελθούσης ζημίας, η οποία διενεργήθηκε από την κα Βαρβάρα Αλυσανδράτου του Ευαγγέλου, τ. προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με επιφύλαξη για κάθε επιπλέον ποσό ήθελε προκύψει από περεταίρω έλεγχο

email