Β.Ρουχωτάς: Παράνομες χρηματοδοτήσεις από τη Δημοτική Αρχή

Β.Ρουχωτάς

Β.Ρουχωτάς(Πηγή φωτογραφίας:sami-roupaki.blogspot.com)

Ενώ το ταμείο του Δήμου Κεφαλλονιάς βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να πληρώσει  ακόμη και  οφειλόμενους μισθούς, που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις σε εργαζόμενους του Δήμου, και δεκάδες συμπατριώτες μας αναμένουν από το Δήμο την εξόφληση των απαιτήσεων τους,   η Δημοτική Αρχή χρηματοδοτεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ  οικονομικές υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (ΔΕΥΑΚ) και  με αποφάσεις της έχει δεσμεύσει ή πληρώσει δαπάνες,  που  υπερβαίνουν,  το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000. 000 ! ! ! )

Ειδικότερα

Σύμφωνα με τον  νόμο 1069/89  η  ΔΕΥΑΚ έχει ως αντικείμενο  “τις πάσης φύσεως δραστηριότητες του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης” ολόκληρης της Κεφαλλονιάς.

Παράλληλα σύμφωνα  στην   υπ αριθ. 132/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεφαλλονιάς με την οποία συνεστήθη η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ολόκληρης της Κεφαλλονιάς, ορίζεται ρητά ότι το αντικείμενο της είναι, “η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, και λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων κτλ

Έτσι λοιπόν η ΔΕΥΑΚ  απέκτησε  δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, δικό της προϋπολογισμό, προσωπικό, γραφεία, οχήματα, περιουσία, και γενικά είναι πλήρως   αυτονομημένηδιοικητικά και οικονομικά, γεγονός το οποίο απολαμβάνει ιδιαιτέρως και ποικιλοτρόπως ο πρόεδρος της, με τις ευλογίες του κ Δημάρχου που τον διόρισε.

Σύμφωνα λοιπόν με  το νόμο και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προαναφέρονται, όσες δαπάνες αφορούν το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης στην Κεφαλλονιά, βαρύνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ   ΚΑΙ ΜΟΝΟ τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ και όχι του Δήμου, και  αυτό πιστεύω ότι θα όφειλαν  να τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια ο Δήμαρχος  και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά κυρίως  ο πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αποφασίζουν για την διάθεση των πιστώσεων  από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Αντί λοιπόν να τηρηθεί με αυστηρότητα αυτή η διαδικασία, ο Δήμος έχει αναλάβει εις βάρος του προϋπολογισμού του για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ,    τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο αναφέρεται και  η ημερομηνία ανάληψης κάθε δαπάνης και επομένως προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας η υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ  για την ανάληψη των ως άνω δαπανών.

304.643 Ευρώ        Δόσεις δανείων για λογαριαμό ΔΕΥΑ Σαμης και
                            Αργοστολίου ετών 2011 &2012
  34.440 Ευρώ        Μελέτη Αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου
                             Ληξουρίου (18/6/2012)
     7217 Ευρώ        Απ ευθείας ανάθεση γεωτεχνικών εργασιών
                             για αποχέτευση Αγ Ευφημίας ( 23/8/2012)
     8089 Ευρώ        Απ ευθείας ανάθεση γεωτεχνικής Μελέτης
                             για αποχέτευση Αγ. Ευφημίας ( 23/8/2012)
     7557 Ευρώ         Απ ευθείας Ανάθεση γεωτεχνικής μελέτης
                             για αποχέτευση Αγ Βασιλείου(27/7/2012)
     7557 Ευρώ        Απ ευθείας Ανάθεση γεωτεχνικής μελέτης
                            για αποχέτευση Αγ Δημητρίου ((26/6/2012)
   55602 Ευρώ        Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου κτλ για μελέτη
                             αποχ/σης Αγ Δημητρίου αγ Βασιλείου (27/7/2012)
    14993 Ευρώ       Απ ευθείας ανάθεση συμπληρωματικών τοπογρα
                             φικών υποβάθρων αποχέτευσης Αγ Δημητρίου
                             (8/8/2012)
    12099 Ευρώ       Απ ευθείας Ανάθεση συμπληρωματικών τοπογρα
                            φικών υπόβαθρων αποχέτευσης Αγ Βασιλείου
                            (8/8/2012)
   73704  Ευρώ         Ερευνητική Γεώτρηση στη Θέση ΚΟΥΡΝΗ(17/7/12)
  15186 Ευρώ        Απ ευθείας ανάθεση μελετης ¨”Συμληρωματικές τοπο
                            γραφικες εργασίες Αγωγού Λυμάτων Αγ Ευφημίας”
                           (23/8/2012)
 15209 Ευρώ        Απ ευθείας Ανάθεση Οριστικής Μελέτης Αγωγού
                           μεταφοράς Λυματων Αγ Ευφημίας στη Σαμη
                            (23/8/2012)
 24348 Ευρώ        7 δικαστικές αποφάσεις για οφειλές ΔΕΥΑ
                           Αργοστολίου
   1762 ευρώ         Υδραυλικές και Η/Μ εργασίες γεώτρησης
                           Κοντογουράτων (23/7/2012)
250000 ευρώ        Αξία νερού 1ου τριμήνου 2012 Δημοτικών ενοτήτων
                           Ερύσου, Πυλάρου, Ομαλών, Ελειού, Παλικής που
                           εισπράχτηκε  απο ΔΕΥΑ ενώ ο Δήμος κατέβαλε όλες
                           δαπάνες για την παραγωγή και διανομή του (μισθους
                           προσωπικού, ηλεκτρικό ρεύμα, ζημιές στο δίκτυο κτλ)
150.000 Ευρώ      Αξία ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων ΔΕΥΑΚΚαι τέως ΔΕΥΑ περιόδου 2012,2011 που έχουν πληρωθείΑπο Δήμο Κεφαλλονιάς
1. 016. 406 Ευρώ  ΣΥΝΟΛΟ

Ολα τα ανωτέρω στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί με εργασία ωρών στη διαύγεια, αφού  ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς αρνείται πεισματικά και παράνομα να παραχωρήσει στοιχεία της διαχείρισης του σε αίτηση μου απο 26 Ιουνίου 2012, όταν ο νόμος του επιβάλλει να απαντήσει σε αίτηση Δημοτικού Συμβούλου εντός 30 ημερών.

Την ίδια άρνηση παροχής στοιχείων διαχείρισης της ΔΕΥΑΚ προβάλλει και ο πολιτικός συνεταίρος του Δημάρχου κ Μιχαλάτος αφού επί τέσσερεις μήνες κωλυσιεργεί συστηματικά να απαντήσει σε έγγραφη αίτηση μου.

Από την ανάλυση  των δαπανών που αναφέρεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με το σκοπό και το αντικείμενο της ΔΕΥΑΚ, όπως αυτά προσδιορίζονται από το νόμο 1069/89 και την 132/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς, αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τόσο χρονικά όσο και ουσιαστικά όλες αυτές οι δαπάνες έχουν  αναληφθεί ή εκταμιευτεί   ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ  και πρέπει να επιστραφούν άμεσα από την ΔΕΥΑΚ στο Δήμο.

Παράλληλα  πάσχουν και από  πλευράς νομιμότητας  όλες οι προαναφερόμενες αναθέσεις μελετών που έχουν γίνει από τον Δήμο, αφού για την ανάθεση αυτών των μελετών δεν έχει προηγηθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση τους.

Μετά τα παραπάνω (καθώς και τα όσα κατά καιρούς καταγγέλλω και  δεν αντιλαμβάνεται) υποθέτω ότι ο κ Δήμαρχος θα αντιληφθεί και θα εμπεδώσει εννοιολογικά και ουσιαστικά  γιατί του απηύθυνα την κατηγορία για  ”πολιτικό μαγαζί”  στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εμείς από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε, και θα κατορθώσουμε, αυτό το ιλιγγιώδες, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ποσό, να καταλογισθεί στην ΔΕΥΑΚ και να μην πληρωθεί από τον  Δήμο, τόσο για την αποκατάσταση της νομιμότητας, όσο  και για να κλείσουμε κάθε πολίτικο  μαγαζάκι,  που με τα χρήματα των συμπατριωτών μας επιχειρεί απαράδεκτα πολιτικά παιχνίδια.

Σημειωτέον οτι για μία ακόμη φορά ή πλειοψηφία του Δημοτικού  Συμβούλιου του Δήμου Κεφαλλονιάς αρνήθηκε να συζητήσει μετά απο αίτημα μου το θέμα.

email